wymagania niefunkcjonalne

Definiowanie wymagań niefunkcjonalnych w projektach IT

Wymagania niefunkcjonalne, często określane jako NFR (Non-Functional Requirements), stanowią kluczowy element specyfikacji technicznej każdego projektu IT. Choć mniej widoczne niż ich funkcjonalne odpowiedniki, odgrywają równie istotną rolę w zapewnieniu, że aplikacje i systemy spełniają nie tylko konkretne potrzeby użytkownika, ale również kryteria jakościowe takie jak wydajność, bezpieczeństwo i dostępność. W tym artykule zgłębimy, jak skuteczne definiowanie wymagań niefunkcjonalnych przyczynia się do tworzenia aplikacji, które nie tylko funkcjonują, ale również są niezawodne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom. Analiza, formułowanie, a także klasyfikacja i określenie tych wymagań wymaga zrozumienia ich podstaw oraz zastosowania sprawdzonych technik pozyskiwania i zarządzania. Omówimy również błędy, które mogą pojawić się w procesie definiowania wymagań niefunkcjonalnych, i pokażemy, jak ich uniknąć, by zapewnić sukces projektu.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym są wymagania niefunkcjonalne (NFR)
 • Dlaczego NFR są kluczowe w projektach IT
 • Jak klasyfikować i kategoryzować NFR
 • Techniki zbierania wymagań niefunkcjonalnych
 • Jak formułować i dokumentować NFR
 • Jak spełniać i mierzyć wymagania niefunkcjonalne
 • Różnice między wymaganiami jakościowymi a funkcjonalnymi
 • Zaawansowane techniki zarządzania NFR w nowoczesnych technologiach

Definicja wymagań niefunkcjonalnych

Wymagania niefunkcjonalne, znane także jako NFR (Non-Functional Requirements), określają standardy jakościowe i operacyjne, które muszą być spełnione, aby system informatyczny mógł być efektywnie wykorzystywany. Są to kluczowe aspekty, które wpływają na odbiór systemu przez użytkowników, jego stabilność i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do wymagań funkcjonalnych, które mówią „co” system ma robić, wymagania niefunkcjonalne definiują „jak” system powinien działać. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego są one tak ważne:

 • Bezpieczeństwo: Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Wydajność: Szybkość reakcji aplikacji na działania użytkownika.
 • Dostępność: Czas, przez który system jest dostępny dla użytkownika bez zakłóceń.
 • Skalowalność: Możliwość obsługi rosnącej liczby użytkowników i danych.

Co to są wymagania niefunkcjonalne?

Wymagania niefunkcjonalne mogą być rozumiane jako zestaw parametrów, które określają ogólną jakość i efektywność działania systemu informatycznego. Ich spełnienie jest równie istotne jak realizacja funkcji określonych przez wymagania funkcjonalne, ponieważ decydują o końcowym sukcesie wdrożenia systemu. Wymagania te obejmują szeroki zakres kryteriów, takich jak:

 • Nieprzerwana działalność: System musi być niezawodny i odporny na awarie.
 • Reagowanie na potrzeby biznesowe: System powinien być w stanie dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych.

Dlaczego wymagania niefunkcjonalne są kluczowe w projektach IT?

Znaczenie wymagań niefunkcjonalnych w projektach IT nie można przeceniać. Są one fundamentem, który gwarantuje, że system będzie bezpieczny, wydajny i odporny na różne scenariusze użytkowania. Przykłady takich wymagań to czas odpowiedzi aplikacji, dostępność systemu czy jego bezpieczeństwo. Określenie tych wymagań na wczesnym etapie projektu pozwala na uniknięcie wielu problemów w przyszłości, które mogą wpłynąć na koszty utrzymania i rozwoju systemu oraz na satysfakcję użytkowników. Elementy te obejmują:

 • Kontrola kosztów: Optymalizacja pracy systemu może znacznie obniżyć koszty operacyjne.
 • Zadowolenie użytkownika: System, który jest szybki i łatwy w obsłudze, przyciąga i zatrzymuje użytkowników.
 • Zgodność z regulacjami: Przestrzeganie wymagań prawnych i standardów branżowych w zakresie ochrony danych.

Klasyfikacja wymagań niefunkcjonalnych

Rozumienie i prawidłowe klasyfikowanie wymagań niefunkcjonalnych jest kluczowe dla sukcesu każdego projektu IT. Wymagania te odnoszą się do szerokiej gamy aspektów, które choć nie wpływają bezpośrednio na funkcjonalności systemu, są niezbędne do zapewnienia jego właściwej operacyjności i odbioru przez użytkowników. Klasyfikacja ta pozwala projektantom i programistom na lepsze zrozumienie i priorytetyzację elementów projektu, co przekłada się na efektywniejsze i bardziej ukierunkowane działania.

Podział na kategorie główne

Podział wymagań niefunkcjonalnych na główne kategorie pomaga w ich organizacji i lepszym zarządzaniu. Rozróżniamy między innymi:

 • Bezpieczeństwo: Zapewnia ochronę danych i systemu przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Wydajność: Obejmuje czas odpowiedzi systemu, przepustowość i skalowalność.
 • Dostępność: Dotyczy czasu, przez który system jest dostępny i operacyjny dla użytkowników.
 • Niezawodność: Zdolność systemu do działania bez błędów w określonych warunkach przez określony czas.
 • Użyteczność: Łatwość użycia systemu przez końcowych użytkowników.

Każda z tych kategorii wymaga szczegółowego opracowania i zrozumienia, aby zapewnić, że system spełni oczekiwania i potrzeby użytkowników.

Typy wymagań niefunkcjonalnych: Wydajność, Bezpieczeństwo, Niezawodność

W ramach głównych kategorii, wymagania niefunkcjonalne można dalej podzielić na konkretne typy, które mają bezpośredni wpływ na różne aspekty działania systemu. Przykłady obejmują:

 • Wydajność:
  • Czas reakcji: Jak szybko system reaguje na zapytania użytkownika.
  • Przepustowość: Ilość danych, które system może przetwarzać w określonym czasie.
  • Skalowalność: Zdolność systemu do efektywnego działania przy zwiększonej liczbie użytkowników lub objętości danych.
 • Bezpieczeństwo:
  • Ochrona danych: Mechanizmy zabezpieczające dane przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Kontrola dostępu: Systemy zapewniające, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do określonych zasobów.
  • Szyfrowanie: Użycie zaawansowanych algorytmów do ochrony przesyłanych i przechowywanych danych.
 • Niezawodność:
  • Odporność na błędy: Zdolność systemu do kontynuacji działania mimo wystąpienia błędów.
  • Odzyskiwanie po awarii: Szybkość i efektywność przywracania systemu do stanu operacyjnego po awarii.
  • Redundancja: Duplikowanie kluczowych komponentów systemu w celu zapewnienia ciągłości działania.

Każdy z tych typów wymaga indywidualnego podejścia podczas planowania i implementacji w projekcie IT, co potrafi znacznie zwiększyć jego wartość i funkcjonalność.

Proces formułowania wymagań niefunkcjonalnych

Formułowanie wymagań niefunkcjonalnych jest złożonym procesem, który wymaga dokładności, przewidywania przyszłych potrzeb systemu oraz rozumienia kontekstu biznesowego i technologicznego projektu. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że opracowywane rozwiązania IT będą skutecznie wspierać działalność organizacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność. Jest to zadanie wymagające nie tylko technicznej wiedzy, ale również umiejętności komunikacyjnych i analitycznych.

Zbieranie wymagań: Techniki i praktyki

Skuteczne zbieranie wymagań niefunkcjonalnych jest fundamentem dla ich właściwego formułowania. Aby efektywnie zebrać te wymagania, stosowane są różnorodne techniki:

 • Wywiady: Bezpośrednie rozmowy z interesariuszami i użytkownikami końcowymi pozwalają na głębokie zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań.
 • Ankiety i kwestionariusze: Służą gromadzeniu informacji od większej liczby użytkowników, zapewniając szeroki przekrój opinii.
 • Obserwacje: Bezpośrednie obserwacje użytkowników podczas pracy z obecnymi systemami mogą ujawnić niezaspokojone potrzeby, które nie zostały wyrażone w innych formach zbierania danych.
 • Grupy fokusowe: Dyskusje z grupami interesariuszy mogą pomóc zidentyfikować nowe pomysły oraz obszary potencjalnych problemów z perspektywy różnych użytkowników.

Analiza i określenie kluczowych wymagań niefunkcjonalnych

Po zebraniu informacji konieczne jest ich przetworzenie i analiza w celu określenia kluczowych wymagań niefunkcjonalnych, które będą miały największy wpływ na funkcjonowanie systemu. W tym procesie analizy wymagane jest:

 • Kategoryzacja: Podział zebranych danych na kategorie, takie jak wydajność, bezpieczeństwo, czy niezawodność, ułatwiający dalsze działania.
 • Priorytetyzacja: Określenie, które wymagania są krytyczne, a które mogą być spełnione w późniejszych fazach projektu lub mają mniejsze znaczenie.
 • Dokumentacja: Precyzyjne i jednoznaczne dokumentowanie wymagań niefunkcjonalnych jest niezbędne dla zapewnienia, że będą one właściwie zrozumiane przez wszystkich członków zespołu projektowego.

Przykłady dobrze sformułowanych wymagań niefunkcjonalnych

Dobrze sformułowane wymagania niefunkcjonalne są jasne, mierzalne i możliwe do weryfikacji. Przykłady tak sformułowanych wymagań mogą obejmować:

 • Bezpieczeństwo: „System musi zapewniać szyfrowanie danych w tranzycie przy użyciu protokołu TLS 1.2 lub nowszego.”
 • Wydajność: „Czas odpowiedzi aplikacji na żądania użytkownika nie powinien przekraczać 2 sekund dla 95% żądań.”
 • Dostępność: „System powinien być dostępny z czasem działania na poziomie 99,9% przez cały rok.”

Przykłady te pokazują, jak istotne jest precyzyjne formułowanie wymagań niefunkcjonalnych, które są kluczowe dla sukcesu każdego projektu IT.

Wymagania niefunkcjonalne w praktyce

Implementacja wymagań niefunkcjonalnych w praktyce IT to złożone przedsięwzięcie, które wymaga przemyślanej strategii i skrupulatnego podejścia. Jest to kluczowe dla osiągnięcia celów projektu i zadowolenia użytkowników, a także dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa systemu. Poniżej przedstawiamy, jak spełnić i mierzyć wymagania niefunkcjonalne, jakie są zalety przestrzegania tych wymagań, oraz jakie praktyki należy adoptować, aby zapewnić ich skuteczność.

Jak spełnić i mierzyć wymagania niefunkcjonalne?

Spełnienie wymagań niefunkcjonalnych zaczyna się od ich precyzyjnego definiowania na etapie specyfikacji projektu. Każde wymaganie powinno być:

 • Jasno zdefiniowane: Precyzyjne opisy, co ułatwia zrozumienie i eliminuje niejasności.
 • Mierzalne: Określenie metryk, które można zmierzyć w praktyce, jak np. czas odpowiedzi systemu nie przekraczający 2 sekund.
 • Realistyczne: Ustalenie celów możliwych do osiągnięcia w danych warunkach technicznych i budżetowych.

Do mierzenia wymagań niefunkcjonalnych wykorzystuje się różne narzędzia i techniki, takie jak testy wydajności, monitoring systemu, audyty bezpieczeństwa, które pomagają weryfikować, czy spełnione zostały założone kryteria.

Wymagania jakościowe vs. wymagania funkcjonalne

Rozróżnienie między wymaganiami funkcjonalnymi a niefunkcjonalnymi jest kluczowe dla właściwego zrozumienia i efektywnego zarządzania projektem:

 • Wymagania funkcjonalne opisują konkretne funkcje systemu, czyli co system ma robić.
 • Wymagania niefunkcjonalne dotyczą sposobu działania systemu i jego jakości, np. bezpieczeństwo, wydajność, dostępność.

Oba typy wymagań są równie ważne, ale to wymagania niefunkcjonalne często decydują o ostatecznej użyteczności i akceptacji systemu przez użytkowników.

Zarządzanie oczekiwaniami i komunikacja z zespołem

Efektywne zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy oraz skuteczna komunikacja z zespołem projektowym są kluczowe dla sukcesu w realizacji wymagań niefunkcjonalnych:

 • Ustawianie oczekiwań: Wczesne i jasne komunikowanie możliwości i ograniczeń systemu pomaga unikać nieporozumień.
 • Regularne aktualizacje: Informowanie zespołu o postępach i ewentualnych zmianach w wymaganiach zapewnia, że wszyscy są na bieżąco.
 • Feedback: Regularne zbieranie opinii od użytkowników i interesariuszy umożliwia dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb i oczekiwań.

Wdrożenie tych praktyk nie tylko poprawia jakość końcowego produktu, ale również wzmacnia relacje z klientami i użytkownikami, a także zwiększa efektywność pracy zespołu. Implementacja wymagań niefunkcjonalnych to proces ciągły, który wymaga uwagi, precyzji i adaptacji na każdym etapie projektu.

Zaawansowane techniki i przyszłość wymagań niefunkcjonalnych

W miarę postępu technologicznego, wymagania niefunkcjonalne ewoluują, dostosowując się do nowych standardów i oczekiwań użytkowników. Zaawansowane techniki i przemyślane podejście do specyfikacji tych wymagań stają się kluczowe dla sukcesu nowoczesnych aplikacji internetowych i systemów. Rozwój technologii nie tylko wprowadza nowe możliwości, ale także nowe wyzwania w zarządzaniu jakością i funkcjonalnością aplikacji.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji internetowych

W kontekście ciągłych zagrożeń cybernetycznych, bezpieczeństwo aplikacji internetowych jest priorytetem w projektowaniu systemów IT. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa muszą być zdefiniowane z uwzględnieniem najnowszych praktyk i standardów branżowych. Oto jak można skutecznie zabezpieczyć aplikację:

 • Szyfrowanie danych: Zapewnienie, że dane przesyłane i przechowywane są szyfrowane, aby chronić przed dostępem nieautoryzowanym.
 • Autentykacja i autoryzacja: Wdrażanie wielopoziomowych systemów weryfikacji tożsamości użytkowników.
 • Regularne testy penetracyjne: Przeprowadzanie testów w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych słabości bezpieczeństwa.
 • Realne przykłady: Studia przypadków, które pokazują, jak implementacja rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa zapobiegła potencjalnym atakom.

Dostępność i użytkowanie aplikacji: Co jest ważne?

Dostępność i użyteczność aplikacji są kluczowymi kategoriami wymagań niefunkcjonalnych, które bezpośrednio wpływają na satysfakcję i efektywność użytkowników. Oto elementy, które należy rozważyć:

 • Wsparcie dla różnych urządzeń i przeglądarek: Zapewnienie, że aplikacja działa płynnie na różnorodnym sprzęcie i w różnych środowiskach.
 • Projektowanie z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych: Implementacja standardów dostępności, takich jak WCAG, aby aplikacja była użyteczna dla jak najszerszego grona odbiorców.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika: Tworzenie intuicyjnych i łatwych w obsłudze interfejsów, które minimalizują potrzebę szkoleń i wsparcia.
 • Monitorowanie wydajności: Stosowanie narzędzi do monitorowania czasu reakcji i sprawności działania aplikacji, aby zapewnić nieprzerwane i szybkie działanie.

Wpływ technologii na wymagania niefunkcjonalne

Postęp w technologiach obliczeniowych, sieciowych i programistycznych bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki definiowane i realizowane są wymagania niefunkcjonalne. Nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i Internet Rzeczy (IoT) stawiają przed projektantami systemów nowe wyzwania:

 • Chmura obliczeniowa: Daje możliwości skalowania i elastyczności, ale wymaga specyficznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych.
 • Sztuczna inteligencja: Zwiększa możliwości personalizacji i automatyzacji, ale rodzi pytania o etykę i transparentność algorytmów.
 • Internet Rzeczy (IoT): Rozszerza zakres urządzeń podłączonych do sieci, co wymaga nowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności aplikacji.

Rozwój tych technologii wymaga od analityków i projektantów ciągłego doskonalenia procesów i technik definiowania wymagań, aby skutecznie odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Realne przykłady pokazują, jak firmy przystosowują swoje strategie do nowych realiów technologicznych, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności w cyfrowym świecie.

Kluczowe elementy zarządzania wymaganiami niefunkcjonalnymi

W niniejszym artykule przybliżyliśmy znaczenie i metodykę określenia wymagań niefunkcjonalnych, które są kluczowe dla sukcesu każdego projektu IT. Opis wymagań niefunkcjonalnych oraz ich precyzyjne zdefiniowanie umożliwiają osiągnięcie mierzalnych celów, co znacząco wpływa na niezawodność i wydajność aplikacji. Przedstawiliśmy również, jak mierniki wymagań niefunkcjonalnych pozwalają na ciągłe monitorowanie i dostosowywanie procesów, co minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa efektywność zarządzania projektem. Zrozumienie zależności pomiędzy wymaganiami umożliwia tworzenie spójnych i prostych projektów, które lepiej spełniają oczekiwania użytkowników. Tym samym, poprzez świadome zarządzanie projektami IT, możliwe jest osiągnięcie sukcesu, jednocześnie unikając typowych pułapek i błędów w projektowaniu systemów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *