pfron dofinansowanie

PFRON dofinansowanie do laptopa 2024 – jak otrzymać wsparcie finansowe 10 000?

W dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny jest niezbędny w wielu dziedzinach życia. Dlatego też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, w tym laptopów. W artykule przedstawię zakres dopasowania wnioskowanej pomocy, aktualnych potrzeb wynikających z dysfunkcji narządu słuchu lub kończyn górnych oraz termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków.

Czym jest PFRON i jakie ma cele?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja rządowa, która działa w ramach programu aktywny samorząd. Celem PFRON jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach programu PFRON osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie sprzętu elektronicznego, w tym laptopów. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie uzasadnionych potrzeb związanych z dysfunkcją narządu słuchu lub kończyn górnych. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi maksymalnie 90% wartości sprzętu.

Dofinansowanie do laptopa – kto może skorzystać z programu

Program dofinansowania sprzętu elektronicznego PFRON jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego, laptopa oraz sprzętu komputerowego lub oprogramowania mającego ułatwić korzystanie z nowych technologii. Przykładem takiego sprzętu, np. w przypadku osób niewidomych, są urządzenia lektorskie, które służą do odczytywania na głos tekstu drukowanego.

Osoby uprawnione do skorzystania z programu to:

 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku,
 • osoby głuche lub niedosłyszące,
 • osoby niepełnosprawne z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • osoby z niepełnosprawnością ruchową i dysfunkcją obu kończyn górnych.

Jakie są wymagania formalne, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania z PFRON, należy spełnić kilka wymagań formalnych. Współpraca urządzenia z komputerem jest jednym z warunków. Sprzęt komputerowy również może być kupiony. Aby móc skorzystać z pomocy, konieczne jest uregulowanie wszelkich zaległości. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy i nie dokonałeś zwrotu wcześniej otrzymanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego, nie będziesz uprawniony do dalszego wsparcia.

By skorzystać z środków PFRON nie trzeba mieć orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczy posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające dysfunkcję narządu wzroku lub słuchu lub innej dysfunkcji uniemożliwiającej korzystanie z komputera bez specjalnego sprzętu lub oprogramowania.

Nie ma wymogu bycia zatrudnionym, aby ubiegać się o dofinansowanie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania z PFRON.

Jakie wsparcie finansowe oferuje PFRON dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu komputerowego?

Wysokość dotacji na komputer zależy od rodzaju niepełnosprawności osoby składającej wniosek. Poniżej przedstawiam maksymalne kwoty dofinansowania:

 • Osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 6 000 zł.
 • Osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 10 000 zł.
 • Osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.
 • Osoby niewidome mają dostęp do dofinansowania w wysokości 26 500 zł (w tym 16 500 zł na urządzenia brajlowskie).
 • Pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego ze środków PFRON, osoba składająca wniosek musi wnosić wkład własny równoważny co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania dofinansowania?

W celu ubiegania się o wsparcie finansowe na zakup sprzętu (komputera, laptopa), wymagane są następujące dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Akt urodzenia dziecka – dotyczy jedynie spraw związanych z dziećmi (nie dotyczy osób z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
 • Dokument potwierdzający opiekę prawną – dotyczy jedynie osób znajdujących się pod opieką prawną.
 • Zaświadczenie od lekarza, które potwierdza ograniczenia w funkcjonowaniu obu rąk, jest wymagane dla osób z istotnym stopniem niepełnosprawności lub osób poniżej 16 roku życia.

Dodatkowo, wnioskujący może dostarczyć również:

 • Zaświadczenie lekarskie od okulisty – dotyczy osób z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osób poniżej 16. roku życia (z orzeczeniem o niepełnosprawności), jeżeli przyczyna orzeczenia nie jest związana z kodem 04-O.
 • Zaświadczenie lekarskie od specjalisty – dotyczy osób z dysfunkcją narządu słuchu, jeżeli przyczyna orzeczenia nie jest związana z kodem 03-L.
 • Ofertę cenową.
 • Opinie eksperta dotyczące dopasowania proponowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.
 • Dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, niezbędny jest dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający przez co najmniej 6 miesięcy).

Jakie są terminy składania wniosków o dofinansowanie?”

Wnioski o dofinansowanie sprzętu elektronicznego dla osób niepełnosprawnych można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków wystartował 1 marca 2024 r. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski można składać w różnych terminach, w zależności od modułu programu, do którego się zaliczamy.

Jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania?

Program „Aktywny samorząd” (Obszar B) oferuje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z tej szansy, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Dodatkowe wsparcie finansowe przysługuje szczególnie osobom posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki temu programowi, osoby niepełnosprawne mają możliwość zdobycia niezbędnego sprzętu, który pomoże im w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie.

Dofinansowanie stanowi ważny krok w zapewnianiu równych szans i stymulowaniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełniejsze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Czy można otrzymać dofinansowanie na zakup używanego sprzętu?

Tak, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup używanego sprzętu. Wysokość wsparcia wynosi do 60% kosztów zakupu, ale nie przekracza pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest dostępne zarówno z PFRON, jak i NFZ.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość otrzymania dofinansowania do 80% kosztów zakupu sprzętu z PFRON, jednak nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przy dofinansowaniach związanych z likwidacją barier w komunikowaniu się nie ma ograniczeń dochodowych, które wykluczałyby możliwość otrzymania pomocy.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy skontaktować się z powiatowym centrum pomocy rodzinie, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej lub miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie.

Czy można otrzymać dofinansowanie na zakup np. tabletu?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje atrakcyjną możliwość uzyskania dofinansowania na zakup różnorodnego sprzętu elektronicznego, takiego jak komputer stacjonarny, laptop a nawet tablet, dla osób z niepełnosprawnościami. Celem dofinansowania jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do informacji oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aby skorzystać z tej szansy, należy złożyć odpowiedni wniosek do instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, takich jak powiatowe centrum pomocy rodzinie, miejski ośrodek pomocy społecznej lub miejski ośrodek pomocy rodzinie. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis potrzeb i wymagań osoby niepełnosprawnej, a także kosztorys zakupu wymaganego sprzętu lub oprogramowania.

Dzięki temu dofinansowaniu, osoby niepełnosprawne mają możliwość zdobycia nowoczesnych narzędzi elektronicznych, które znacząco ułatwią im codzienne funkcjonowanie, naukę, pracę czy też integrację z otoczeniem. PFRON angażuje się w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im wsparcie technologiczne, które umożliwi równą szansę na rozwój i pełną aktywność w społeczeństwie.

Czy można otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu dla osoby trzeciej?

PFRON oferuje opcję otrzymania wsparcia finansowego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie to może być wykorzystane na zakup sprzętu elektronicznego, który ułatwia dostęp do informacji, jak również na specjalistyczne oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy jednak zaznaczyć, że PFRON nie zapewnia możliwości dofinansowania na zakup sprzętu dla osób trzecich.

Jakie są korzyści wynikające z posiadania laptopa przez osoby niepełnosprawne?

Laptop to nieocenione narzędzie, które przynosi liczne korzyści osobom z niepełnosprawnościami. Poniżej przedstawiam kilka z nich, które warto podkreślić:

 • Ułatwienie komunikacji:Posiadanie laptopa umożliwia osobom niepełnosprawnym łatwiejszą i szybszą komunikację z innymi ludźmi. Dzięki dostępowi do poczty elektronicznej, czatów i mediów społecznościowych, mogą nawiązywać kontakt, utrzymywać relacje i uczestniczyć w społecznościach online.
 • Ułatwienie nauki:Laptop jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie nauki dla osób z niepełnosprawnościami. Daje im możliwość korzystania z różnorodnych programów edukacyjnych, przeglądania materiałów dydaktycznych oraz wykonywania zadań domowych. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę i rozwijać się w wybranych dziedzinach.
 • Ułatwienie pracy:Posiadanie laptopa znacznie ułatwia wykonywanie pracy osobom niepełnosprawnym. Mogą korzystać z różnych programów biurowych, przeglądać dokumenty oraz wysyłać i odbierać e-maile. Laptop zapewnia mobilność i elastyczność, umożliwiając pracę z dowolnego miejsca, co może być szczególnie istotne dla osób, które mają ograniczoną zdolność do przemieszczania się.
 • Ułatwienie codziennych czynności:Laptop stanowi wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu mogą dokonywać zakupów online, płacić rachunki przez internet czy załatwiać inne sprawy zdalnie. To eliminuje konieczność fizycznego udania się do różnych miejsc, co może być trudne lub niemożliwe dla niektórych osób.

Wnioskując, laptop stanowi wartościowy przekaźnik możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Daje im szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, aktywność zawodową i samorealizację.

Jak wybrać odpowiedni laptop dla osoby niepełnosprawnej?

Wybór odpowiedniego laptopa dla osób niepełnosprawnych może być wyzwaniem, ale istnieje kilka istotnych czynników, które warto wziąć pod uwagę.

W przypadku osób z dysfunkcją wzroku, zaleca się wybór laptopa z matrycą o przekątnej 15 cali lub większej, aby zapewnić lepszą widoczność obrazu. Natomiast dla osób z innymi niepełnosprawnościami, lepszym wyborem może być standardowy laptop o przekątnej 14 cali.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest klawiatura. Osoby z problemami z ruchem kończyn górnych powinny wybrać laptop z klawiaturą, która ma niski skok klawiszy i niski opór, aby ułatwić pisanie i obsługę.

Waga laptopa oraz jego mobilność są również istotne, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Lekki laptop, który łatwo można przenosić, będzie bardziej praktyczny i mobilny.

Cena stanowi również ważny czynnik. Na rynku dostępne są różne modele laptopów dla osób niepełnosprawnych w różnych przedziałach cenowych. Warto znaleźć taki, który spełni indywidualne potrzeby, jednocześnie pozostając w rozsądnej cenie.

Wybór odpowiedniego laptopa dla osób niepełnosprawnych wymaga uwzględnienia kilku czynników, takich jak rozmiar ekranu, klawiatura, waga oraz cena. Dostosowanie parametrów komputera do konkretnego stopnia niepełnosprawności może zapewnić większą wygodę i ułatwić codzienne czynności.

Warto również rozważyć dodatkowe urządzenia ułatwiające pracę z komputerem, takie jak klawiatury membranowe z dodatkowymi klawiszami czy alternatywne metody obsługi myszki, jak trackball czy touchpad. Dzięki temu, każda osoba niepełnosprawna może znaleźć optymalne rozwiązania, które poprawią jej komfort i efektywność podczas korzystania z technologii komputerowej.

Laptop dla ucznia – rządowy program dla cyfrowej edukacji uczniów

Cyfrowy rozwój wymaga także wsparcia innych grup społecznych, w związku z czym polski rząd przygotował programy, będace elementem strategii dla rozwoju edukacji cyfrowej. Jednym z nich jest inicjatywa „Laptop dla ucznia”, zainaugurowana w roku szkolnym 2023/2024. Program skupia się na dostarczaniu bezpłatnych laptopów uczniom czwartych klas szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Jej głównym celem jest umożliwienie uczniom rozwijania umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i dostęp do narzędzi edukacyjnych.

Program Laptop dla ucznia ma na celu nie tylko wyrównanie szans edukacyjnych, ale także przygotowanie uczniów do wyzwań cyfrowego świata, w którym żyjemy. Przez zapewnienie równego dostępu do technologii, program ten stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia kompetencji cyfrowych młodego pokolenia.

Wsparcie dla nauczycieli – program Laptop dla nauczyciela

Innym z rozwijanych rządowych programów jest inicjatywa „Laptop dla nauczyciela”. Program, który ruszył w październiku 2023 roku, ma na celu wsparcie nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii i cyfryzacji edukacji. W ramach tego programu, nauczyciele otrzymują bony o wartości 2500 zł brutto, które mogą wykorzystać na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Program Laptop dla nauczyciela jest częścią szerszych działań mających na celu transformację polskich szkół w placówki bardziej cyfrowe i technologicznie zaawansowane.

Bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, którzy byli zatrudnieni na dzień 30 września 2023 roku, w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych i niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Nauczyciele mają możliwość wyboru sprzętu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom w pracy. Ponadto, jeśli cena zakupionego sprzętu przekracza wartość bonu, nauczyciele mogą dopłacić do droższego modelu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *