komputer dla dzieci wniosek

Wniosek o komputer dla dzieci PGR – rozwój cyfrowy na wyciągnięcie ręki

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej i pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla swojej pociechy. W ten sposób zapewnisz mu lepsze warunki do nauki zdalnej i rozwoju cyfrowego.

Co to jest program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR?

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR to inicjatywa rządowa, która ma na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenach popegeerowskich. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich do kwoty 586 222 805 zł. Szacuje się, że dzięki niemu sprzęt komputerowy trafi do około 20 000 dzieci.

Projekt realizuje CPPC w partnerstwie z Politechniką Łódzką. Wnioski o dofinansowanie składają gminy, na terenie których działały PGR-y. Gminy są odpowiedzialne za zakup sprzętu i jego dystrybucję wśród uprawnionych rodzin.

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się w ramach projektu o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla dziecka z rodziny byłego pracownika PGR, należy spełnić następujące warunki:

 • dziecko wpisane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny,
 • dziecko musi być potomkiem (dzieckiem lub wnukiem) byłego pracownika PGR,
 • rodzina musi mieszkać na terenie gminy, która składa wniosek o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek o komputer dla dzieci PGR?

Wniosek składa się w dwóch etapach:

1) Rodzina składa oświadczenie w szkole, do której uczęszcza dziecko, o spełnieniu warunków ubiegania się o dofinansowanie. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • numer PESEL dziecka,
 • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
 • adres zamieszkania rodziny,
 • informację o pokrewieństwie z byłym pracownikiem PGR (rodzic lub dziadek),
 • informację o miejscu pracy byłego pracownika PGR (nazwa i adres PGR).

2) Gmina składa wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Grantowych na stronie gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres gminy,
 • numer NIP gminy,
 • numer konta bankowego gminy,
 • ilość dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, które spełniają warunki ubiegania się o dofinansowanie,
 • kwota wnioskowanego dofinansowania.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie?

Do ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla dziecka z rodziny byłego pracownika PGR są potrzebne następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodziny w szkole o spełnieniu warunków ubiegania się o dofinansowanie,
 • potwierdzenie faktu zatrudnienia byłego pracownika PGR, np. świadectwo pracy, zaświadczenie wydane przez PGR lub inne dokumenty potwierdzające,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo dziecka z byłym pracownikiem PGR, np. akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu lub inne dokumenty potwierdzające,
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania rodziny, np. dowód osobisty, umowa najmu, rachunek za media lub inne dokumenty potwierdzające.

Jak przebiega procedura naboru?

Procedura naboru wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR jest prosta i w pełni elektroniczna. Oto jej etapy:

 • Gmina rejestruje się w Generatorze Wniosków Grantowych i pobiera wzór wniosku o dofinansowanie.
 • Gmina zbiera oświadczenia rodzin w szkołach i sprawdza ich poprawność.
 • Gmina wypełnia wniosek o dofinansowanie i dołącza skany oświadczeń rodzin oraz innych niezbędnych dokumentów potwierdzających.
 • Gmina wysyła wniosek o dofinansowanie za pomocą Generatora Wniosków Grantowych.
 • CPPC ocenia wniosek o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym.
 • CPPC podpisuje umowę o dofinansowanie z gminą i przekazuje środki na konto gminy.
 • Gmina dokonuje zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
 • Gmina rozdaje sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
 • Gmina rozlicza się z CPPC z wykorzystania środków.

Podsumowanie

Dzięki programowi wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR można ograniczyć wykluczenie cyfrowe na obszarach popegeerowskich.

Dzieci będą mogły korzystać ze sprzętu komputerowego i Internetu, co ułatwi im naukę zdalną i uczestnictwo w rozwoju cyfrowym. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy spełnić określone warunki i złożyć wniosek w dwóch etapach: w szkole i w gminie. Nabór odbywa się łatwo i całkowicie online. Nie przegap tej okazji i zapewnij swojemu dziecku lepsze warunki do edukacji!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *