flaky tests

Zrozumienie i zarządzanie Flaky Tests w rozwoju oprogramowania

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii, zapewnienie jakości oprogramowania stało się kluczowym elementem procesu deweloperskiego. Testowanie oprogramowania jest nieodłączną częścią tego procesu, mającą na celu wykrywanie błędów oraz zapewnienie, że produkt końcowy spełnia wszystkie wymagane specyfikacje i jest wolny od defektów. Jednakże, wśród różnorodnych wyzwań, z którymi zmagają się zespoły QA (Quality Assurance), pojawia się problem testów „flaky”, czyli niestabilnych. Testy te charakteryzują się tym, że ich wyniki są nieprzewidywalne: mogą zakończyć się sukcesem lub porażką bez wyraźnej zmiany w kodzie lub warunkach testowych. Taka niestabilność wprowadza znaczne utrudnienia w interpretacji wyników testów, zarządzaniu ryzykiem związanym z jakością oprogramowania oraz planowaniu wydań produktów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fenomenowi flaky tests, zrozumiemy ich przyczyny, wpływ na procesy deweloperskie oraz metody radzenia sobie z tym zjawiskiem. Naszym celem będzie nie tylko zrozumienie, czym są flaky tests i dlaczego stanowią problem, ale także jak można minimalizować ich wpływ na cykl życia oprogramowania, zwiększając tym samym efektywność i niezawodność testowania.

Definicja i przyczyny Flaky Tests

W świecie inżynierii oprogramowania, stabilność i niezawodność testów są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego. Testy, które nie spełniają tych kryteriów, mogą prowadzić do niepotrzebnych opóźnień i zwiększyć koszty projektu. W tym kontekście pojawia się pojęcie „Flaky Tests”, które zyskuje na znaczeniu jako jedno z głównych wyzwań w procesie zapewnienia jakości.

Co to są Flaky Tests?

Flaky Tests, czyli testy niestabilne, to takie, które wykazują niekonsekwentne zachowanie – raz przechodzą, a innym razem zawodzą, mimo że nie zaszły żadne zmiany ani w kodzie, ani w środowisku testowym. Ich flakowość nie wynika z błędów w aplikacji, ale z charakterystyki samych testów lub czynników zewnętrznych wpływających na ich wykonanie. Testy te stanowią poważne wyzwanie dla zespołów QA, ponieważ utrudniają one jednoznaczne określenie, czy aplikacja działa poprawnie.

Główne przyczyny powstawania Flaky Tests

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do powstawania flaky tests. Poniżej przedstawiono najczęstsze z nich:

 • Zależności czasowe: Testy mogą stać się niestabilne, jeśli są zależne od konkretnego czasu wykonania. Na przykład, testy, które zakładają, że pewna operacja zostanie wykonana w określonym czasie, mogą zawieść, gdy operacja ta trwa dłużej niż oczekiwano.
 • Stan środowiska: Flakowość może wynikać z różnic w konfiguracji środowiska testowego i produkcyjnego, takich jak różnice w systemach operacyjnych, wersjach bibliotek czy dostępności zewnętrznych usług.
 • Równoległość i wyścigi: Testy uruchamiane równolegle na tym samym środowisku mogą interferować z sobą, prowadząc do nieprzewidywalnych wyników. Problemy z wyścigami zasobów są szczególnie trudne do zidentyfikowania i naprawienia.
 • Niedeterministyczne dane wejściowe: Używanie losowych danych wejściowych w testach może prowadzić do niestabilności, jeśli nie wszystkie możliwe scenariusze są odpowiednio obsługiwane przez testowany kod.
 • Zewnętrzne zależności: Testy, które polegają na zewnętrznych usługach lub API, mogą być niestabilne z powodu zmian w tych usługach, opóźnień sieciowych lub awarii.

Zrozumienie i adresowanie tych przyczyn jest kluczowe dla minimalizowania wpływu flaky tests na proces deweloperski i utrzymania wysokiej jakości oprogramowania. Identyfikacja i naprawa flaky tests wymaga ciągłej uwagi, analizy i adaptacji strategii testowania.

Wykrywanie Flaky Tests

Rozpoznanie i zarządzanie testami niestabilnymi jest niezbędne dla utrzymania efektywności i wiarygodności procesów testowania w projektach oprogramowania. Wykrywanie flaky tests nie jest zadaniem prostym, wymaga systematycznego podejścia i wykorzystania odpowiednich technik oraz narzędzi. Zrozumienie, jak identyfikować te niestabilne testy, jest pierwszym krokiem do poprawy jakości testowania i, co za tym idzie, oprogramowania.

Techniki i narzędzia

Do wykrywania flaky tests stosuje się różne techniki i narzędzia, które pomagają zespołom deweloperskim w identyfikowaniu i zarządzaniu nimi:

 • Ponowne uruchamianie testów: Jedną z najprostszych metod jest wielokrotne uruchamianie tych samych testów w niezmienionych warunkach, aby zobaczyć, czy ich wyniki są niekonsystentne. To podejście pomaga w szybkiej identyfikacji potencjalnie flaky tests.
 • Izolacja testów: Uruchamianie testów w izolacji od innych może pomóc w identyfikacji zakłóceń wynikających z interakcji między testami.
 • Narzędzia do automatycznego wykrywania: Istnieją narzędzia i frameworki, takie jak Flaky Test Detector, które automatycznie wykrywają flaky tests poprzez analizę wzorców niepowodzeń i sukcesów w historii uruchomień testów.
 • Analiza czasu wykonania: Monitorowanie czasu wykonania testów może pomóc w identyfikacji testów, których niestabilność wynika z problemów z wydajnością lub zależności czasowych.
 • Zastosowanie specjalistycznych pluginów: Dla popularnych środowisk deweloperskich istnieją pluginy i rozszerzenia, które pomagają w identyfikacji i zarządzaniu flaky tests, na przykład poprzez automatyczne ponowne uruchamianie i raportowanie.

Analiza i diagnoza

Po wykryciu potencjalnie niestabilnych testów, należy przeprowadzić dokładną analizę, aby zrozumieć przyczyny ich flakowości. Proces ten może obejmować:

 • Analizę kodu testów i testowanego oprogramowania: Szukanie błędów w logice testów, nieprawidłowych założeń czy błędów w samym kodzie oprogramowania.
 • Przegląd środowiska testowego: Ocena, czy niezgodności w środowisku testowym mogą wpływać na wyniki testów.
 • Monitorowanie zależności zewnętrznych: Analiza wpływu zewnętrznych usług i API na stabilność testów.
 • Dokładne badanie logów i danych wyjściowych: Szukanie wzorców i powtarzalnych problemów, które mogą wskazywać na specyficzne przyczyny flakowości.

Podejmowanie działań naprawczych na podstawie tej analizy jest kluczowe dla zmniejszenia liczby flaky tests i poprawy ogólnej jakości procesu testowania. Obejmuje to zarówno optymalizację kodu testów, jak i modyfikacje w środowisku lub konfiguracji testowej.

Strategie naprawcze

Po dokładnym wykryciu i analizie flaky tests, następnym krokiem jest implementacja strategii naprawczych mających na celu zmniejszenie ich wpływu na proces testowania. Działania te są niezbędne do zapewnienia, że testy są wiarygodne i mogą być skutecznie wykorzystywane do oceny jakości oprogramowania. Poniżej przedstawiono kluczowe strategie, które mogą pomóc zespołom deweloperskim w ograniczaniu problemów związanych z niestabilnymi testami.

Izolacja i eliminacja

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z flaky tests jest ich izolacja od reszty zestawu testowego. Pozwala to na dokładniejsze zrozumienie ich zachowania i identyfikację przyczyn niestabilności. Po izolacji, jeśli możliwe, należy usunąć lub przepisać najbardziej problematyczne testy, aby zapewnić większą stabilność zestawu testowego. W niektórych przypadkach może okazać się, że usunięcie testu i zastąpienie go nowym, bardziej niezawodnym testem, jest bardziej efektywne niż próba naprawy.

Stabilizacja środowiska testowego

Niezmiernie ważne jest zapewnienie, aby środowisko testowe było jak najbardziej zbliżone do środowiska produkcyjnego, co może znacząco zmniejszyć liczbę flaky tests. W tym celu zespoły mogą:

 • Zapewnić spójność środowisk testowych poprzez użycie konteneryzacji lub wirtualizacji.
 • Monitorować i zarządzać zewnętrznymi zależnościami, aby zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanych zmian.
 • Ograniczyć wpływ zmiennych środowiskowych, takich jak czas, poprzez stosowanie mocków i stubów.

Poprawa jakości kodu testowego

Podobnie jak w przypadku kodu produkcyjnego, jakość kodu testowego ma kluczowe znaczenie dla stabilności testów. Dobre praktyki, takie jak czysty kod, właściwe dokumentowanie i zastosowanie wzorców projektowych, mogą znacząco poprawić niezawodność testów. Ponadto, ważne jest, aby:

 • Unikać magicznych wartości i zależności czasowych w testach.
 • Zapewnić odpowiednią separację i niezależność testów.
 • Regularnie przeglądać i refaktoryzować testy, aby upewnić się, że nadążają za zmianami w kodzie produkcyjnym.

Implementacja tych strategii wymaga zaangażowania całego zespołu deweloperskiego oraz ciągłego procesu oceny i adaptacji. Jednakże, dzięki systematycznemu podejściu do identyfikacji, analizy i naprawy flaky tests, możliwe jest znaczące zwiększenie stabilności i wiarygodności procesów testowania, co przekłada się na wyższą jakość oprogramowania.

Zarządzanie Flaky Tests w cyklu życia oprogramowania

Efektywne zarządzanie flaky tests wymaga ich ciągłego monitorowania i integracji z procesami w cyklu życia oprogramowania. Wdrażanie praktyk, które umożliwiają szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i naprawianie niestabilnych testów, jest kluczowe dla utrzymania ciągłości i efektywności procesów deweloperskich. Integracja strategii zarządzania flaky tests z praktykami Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) oraz systematyczne monitorowanie i raportowanie stanu testów, mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości i niezawodności oprogramowania.

Integracja z CI/CD

Integracja zarządzania flaky tests z procesami CI/CD jest fundamentalnym elementem zapewniającym płynność i efektywność wypuszczania oprogramowania. W tym kontekście, ważne jest:

 • Automatyczne wykrywanie i oznaczanie flaky tests: Wykorzystanie narzędzi CI/CD do automatycznego identyfikowania i oznaczania testów jako niestabilne, co pozwala na ich szybką analizę i naprawę.
 • Selektywne wykonywanie testów: Implementacja logiki decyzyjnej, która pozwala na pomijanie lub warunkowe uruchamianie flaky tests w zależności od kontekstu, np. w zależności od typu zmiany w kodzie lub etapu cyklu wydawniczego.
 • Wykorzystanie strategii „quarantine” lub „re-run”: Izolowanie niestabilnych testów do dalszej analizy lub automatyczne ich ponowne uruchamianie, aby potwierdzić flakowość, zanim zostaną one oznaczone jako wymagające uwagi.

Monitorowanie i raportowanie

Systematyczne monitorowanie wyników testów i raportowanie o flaky tests są niezbędne dla utrzymania przejrzystości i kontroli nad procesem testowania. To obejmuje:

 • Tworzenie szczegółowych raportów: Automatyczne generowanie raportów, które nie tylko wskazują na flaky tests, ale także dostarczają informacji o możliwych przyczynach i wzorcach ich występowania.
 • Analiza trendów: Wykorzystanie narzędzi do analizy trendów w wynikach testów, co może pomóc w wczesnym wykrywaniu problemów z jakością kodu lub testów.
 • Komunikacja z zespołem: Zapewnienie, że informacje o flaky tests są łatwo dostępne dla wszystkich członków zespołu, co pozwala na szybką reakcję i naprawę problemów.

Zarządzanie flaky tests w cyklu życia oprogramowania jest procesem wymagającym ciągłej uwagi i adaptacji. Integracja tych praktyk z codziennymi procesami deweloperskimi pozwala na budowanie bardziej niezawodnego i wysokiej jakości oprogramowania, a także na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i czasu zespołu.

Flaky Tests – klucz do niezawodności oprogramowania

W świetle przedstawionych informacji, zarządzanie flaky tests wyłania się jako nieodzowny element procesu zapewniania jakości oprogramowania. Rozumienie natury niestabilnych testów, ich wykrywanie, analiza, a następnie skuteczne zarządzanie, są kluczowe dla utrzymania płynności i efektywności procesów deweloperskich. Przyjęcie strategii naprawczych i ich integracja z cyklem życia oprogramowania nie tylko zwiększa niezawodność testów, ale również wpływa na jakość końcowego produktu, redukując ryzyko związane z wypuszczaniem nieprzetestowanego lub wadliwego oprogramowania.

Zarządzanie flaky tests wymaga ciągłego zaangażowania i współpracy w ramach zespołu, a także wykorzystania odpowiednich narzędzi i praktyk. W odpowiednich rękach, proces ten staje się mniej obciążający i bardziej efektywny, co pozwala zespołom deweloperskim skupić się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, nie tracąc czasu na niekończącą się walkę z niestabilnymi testami. W konsekwencji, flaky tests — choć wyzwaniem — mogą stać się potężnym narzędziem w rękach zespołów, które potrafią je skutecznie zarządzać, przekuwając potencjalne słabości w siłę swoich procesów deweloperskich.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *