servlet

Czym są servlety? Wszystko co musisz wiedzieć

Servlety, będące potężnymi komponentami Javy EE, są używane do rozszerzania możliwości serwerów przez obsługę żądań i odpowiedzi HTTP w sposób efektywny i skalowalny. Ten artykuł zapewni ci kompleksowe zrozumienie tego, co to jest servlet, jak działają servlety, jakie są etapy ich cyklu życia oraz jak możesz tworzyć własne servlety i efektywnie je konfigurować, korzystając z mapowania URL oraz różnych metod HTTP. Przejdziemy również przez proces tworzenia pierwszego servletu 'Hello World’, co pomoże ci zrozumieć podstawowe koncepcje i zastosowania tej technologii w praktyce.

Co to jest Servlet?

Servlety stanowią fundamentalny element architektury webowej w technologii Java, oferując wydajny mechanizm do obsługi żądań i odpowiedzi na serwerze. W sercu Javy EE, servlety działają jako obiekt pośredniczący między żądaniami wysyłanymi przez klienta, a serwerem, który te żądania obsługuje. Niezależnie od tego, czy rozpatrujemy dynamiczne strony internetowe, czy złożone systemy informacyjne, servlety umożliwiają szybkie i bezpieczne przetwarzanie danych.

 • Definicja i rola: Servlet to klasa w języku Java, która rozszerza możliwości serwera aplikacji. Służy do przyjmowania, przetwarzania oraz odpowiadania na żądania, na przykład HTTP, co czyni je niezwykle użytecznymi w tworzeniu aplikacji sieciowych.
 • Implementacja i użycie: Przykładem użycia servletów jest obsługa formularzy internetowych, gdzie dane wprowadzane przez użytkownika są przekazywane przez servlet do serwera, który następnie może wykonać określone akcje, takie jak zapisanie danych w bazie danych lub ich przetworzenie.

Servlety Java, jako nieodłączny komponent każdego serwera aplikacyjnego w ekosystemie Java EE, odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu interakcjami na linii klient-serwer, zapewniając dynamiczne i elastyczne przetwarzanie żądań HTTP.

Proces przetwarzania żądania HTTP

Kiedy mówimy o tym, jak działa servlet, kluczowe jest zrozumienie, że servlety przetwarzają żądania przychodzące od klientów (np. przeglądarek internetowych) i generują odpowiedzi, które są następnie wysyłane z powrotem do klienta. Proces ten jest fundamentalny dla działania aplikacji webowych, gdzie szybkość i efektywność są niezwykle ważne.

 • Odbiór żądania: Servlet najpierw odbiera żądanie HTTP od klienta. To żądanie może zawierać dane wejściowe, które użytkownik wprowadził na stronie internetowej.
 • Przetwarzanie żądania: Po otrzymaniu żądania, servlet przetwarza je, co może obejmować operacje na danych, takie jak sprawdzenie ich poprawności, wykonanie operacji na bazie danych lub przygotowanie danych do wyświetlenia.
 • Generowanie odpowiedzi: Po przetworzeniu żądania, servlet generuje odpowiedź. Ta odpowiedź może być w formie HTML, JSON, XML lub dowolnego innego formatu, który może być interpretowany przez klienta.

Specyfikacja Java EE i rola Servletów

Servlety są integralną częścią specyfikacji Java EE, która definiuje standardy dla wielu aspektów aplikacji enterprise, w tym zarządzania sesjami, bezpieczeństwa i zarządzania transakcjami. W kontekście tej specyfikacji, servlety pełnią role kontrolera w modelu MVC (Model-View-Controller), gdzie są odpowiedzialne za odbieranie żądań od klienta i delegowanie zadań do odpowiednich komponentów aplikacji.

 • Standardy i zgodność: Dzięki specyfikacji Java EE, deweloperzy mogą tworzyć servlety, które są przenośne między różnymi serwerami aplikacji, co zapewnia dużą elastyczność i możliwość wyboru odpowiedniej platformy technologicznej.
 • Integracja z innymi technologiami: Servlety mogą łatwo współpracować z innymi technologiami Java EE, takimi jak JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans) czy JPA (Java Persistence API), co umożliwia tworzenie bogatych, skalowalnych i wydajnych aplikacji webowych.

Zrozumienie, jak działają servlety, oraz ich rola w ekosystemie Java EE, pozwala programistom tworzyć efektywne i funkcjonalne aplikacje internetowe, które są jednocześnie skalowalne i łatwe w utrzymaniu.

Cykl życia Servletu

Zrozumienie cyklu życia servletu jest kluczowe dla każdego programisty Javy pracującego z aplikacjami sieciowymi. Cykl życia servletu opisuje kolejne etapy, przez które przechodzi servlet, od momentu jego załadowania przez serwer aplikacji po moment jego zniszczenia. Ten proces jest fundamentalny nie tylko dla zrozumienia, jak działają servlety, ale również dla efektywnego zarządzania zasobami i optymalizacji aplikacji webowych.

Fazy cyklu życia

Cykl życia servletu składa się z kilku kluczowych faz, które każdy servlet musi przejść od momentu jego inicjacji do momentu zakończenia:

 • Ładowanie: Servlet jest ładowany do pamięci serwera, kiedy to serwer aplikacji odczytuje definicję servletu i tworzy jego instancję.
 • Inicjacja: Wywoływana jest metoda init(), która służy do wykonywania wszelkich operacji konfiguracyjnych, potrzebnych przed przetwarzaniem pierwszego żądania. W tej fazie servlet przygotowuje się do obsługi żądań.
 • Obsługa żądań: W tej fazie servlet jest gotowy do przyjmowania i obsługiwania żądań od klientów. Metoda service() jest wywoływana za każdym razem, gdy serwer otrzymuje nowe żądanie przeznaczone dla tego servletu. Może obsługiwać wiele żądań jednocześnie, co czyni servlety bardzo wydajnymi.
 • Zakończenie: Po zakończeniu życia servletu, kiedy serwer aplikacji nie potrzebuje już danej instancji servletu, wywoływana jest metoda destroy(). Metoda ta służy do czyszczenia i zwalniania zasobów zajmowanych przez servlet.

Zarządzanie wieloma żądaniami

Zarządzanie wieloma żądaniami jednocześnie to jedna z najważniejszych cech servletów, która wymaga szczególnego uwzględnienia w kontekście cyklu życia. Servlety są zaprojektowane do obsługi wielu żądań równocześnie, co jest możliwe dzięki wielowątkowości serwerów aplikacji. Oto, jak servlety radzą sobie z wieloma żądaniami:

 • Wielowątkowość: Servlet może obsługiwać wiele żądań równocześnie, używając różnych wątków dla każdego żądania. Jest to kluczowe dla wydajności aplikacji sieciowych, pozwalając na szybkie przetwarzanie wielu żądań.
 • Synchronizacja: Aby zapewnić bezpieczeństwo i spójność danych podczas równoczesnej obsługi wielu żądań, servlety mogą używać mechanizmów synchronizacji. Synchronizacja jest potrzebna, gdy kilka wątków próbuje jednocześnie korzystać z tych samych zasobów.

Kluczowe komponenty i klasy

Servlety Java, będąc integralnym składnikiem ekosystemu Java EE, składają się z różnych kluczowych klas i komponentów, które umożliwiają ich efektywne działanie w ramach aplikacji webowych. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej klasie HttpServlet oraz roli kontenera serwletów, które są zasadnicze dla poprawnego funkcjonowania i zarządzania servletami w środowisku aplikacji sieciowych.

Klasa HttpServlet

Klasa HttpServlet stanowi podstawę dla tworzenia servletów w aplikacjach Java EE. Jest ona rozszerzeniem klasy GenericServlet i dostarcza metody specyficzne dla protokołu HTTP, które są kluczowe dla obsługi żądań webowych. Oto główne cechy i funkcje klasy HttpServlet:

 • Obsługa żądań HTTP: HttpServlet zapewnia specjalistyczne metody, takie jak doGet(), doPost(), doPut(), i doDelete(), które odpowiadają metodom protokołu HTTP. Dzięki temu programiści mogą łatwo implementować logikę przetwarzania dla różnych typów żądań HTTP.
 • Personalizacja odpowiedzi: Metody klasy HttpServlet umożliwiają tworzenie spersonalizowanych odpowiedzi na żądania klientów, co jest niezbędne dla dynamicznych aplikacji webowych, które dostosowują treść do potrzeb użytkownika.

Kontener serwletów

Kontener serwletów, taki jak Apache Tomcat czy Jetty, pełni funkcję pośrednika między servletami a oprogramowaniem serwera web, zarządzając cyklem życia servletów, żądaniami i odpowiedziami. Kontener serwletów wykonuje wiele kluczowych funkcji:

 • Zarządzanie cyklem życia: Kontener serwletów zarządza wszystkimi aspektami cyklu życia servletu, od jego załadowania i inicjacji, poprzez obsługę żądań, aż po jego zniszczenie.
 • Zarządzanie żądaniami i sesjami: Kontener również zarządza żądaniami od klientów, delegując je do odpowiednich servletów i zarządzając sesjami użytkowników.
 • Bezpieczeństwo: Kontener serwletów zapewnia bezpieczeństwo na wielu poziomach, w tym zarządzanie dostępem, autentykację oraz integralność danych.

Znajomość klasy HttpServlet oraz roli kontenera serwletów jest niezbędna dla każdego programisty Java EE, chcącego efektywnie tworzyć i zarządzać bezpiecznymi, wydajnymi i skalowalnymi aplikacjami webowymi. Dzięki tym komponentom, deweloperzy mogą skupić się na tworzeniu logiki biznesowej aplikacji, mając pewność, że zarządzanie niższym poziomem jest obsługiwane przez sprawdzone mechanizmy Java EE.

Tworzenie i konfiguracja Servletu

Tworzenie własnego servletu jest jednym z podstawowych umiejętności, które każdy programista Java EE powinien opanować. Ten proces nie tylko umożliwia głębsze zrozumienie działania servletów, ale także pozwala na dostosowanie ich do specyficznych potrzeb aplikacji. W tej sekcji przeanalizujemy, jak skutecznie tworzyć i konfigurować servlety, zaczynając od stworzenia prostego servletu, przez mapowanie URL, po inicjację kontekstu servletu.

Tworzenie własnego servletu

Tworzenie servletu w Java EE rozpoczyna się od zdefiniowania klasy servletu, która rozszerza HttpServlet. Proces ten obejmuje kilka kroków:

 • Definicja klasy: Pierwszym krokiem jest stworzenie nowej klasy w Java, która rozszerza klasę HttpServlet.
 • Implementacja metod: W zależności od potrzeb aplikacji, servlet może implementować różne metody, takie jak doGet() lub doPost(), które są wywoływane w odpowiedzi na żądania HTTP od klientów.
 • Deklaracja w web.xml: Aby servlet był rozpoznawany i zarządzany przez serwer aplikacji, jego definicja musi być zadeklarowana w pliku konfiguracyjnym web.xml, co umożliwia jego mapowanie i konfigurację.

Mapowanie URL

Mapowanie URL jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania servletów, gdyż określa, jakie żądania są przekierowywane do którego servletu. Oto jak można skonfigurować mapowanie:

 • Użycie adnotacji: W nowoczesnych aplikacjach Java EE można używać adnotacji @WebServlet do określenia ścieżek URL, które będą obsługiwane przez servlet.
 • Konfiguracja w web.xml: Alternatywnie, można określić mapowanie URL w pliku web.xml, co jest tradycyjnym podejściem i zapewnia większą kontrolę nad konfiguracją.

Inicjacja kontekstu Servletu

Inicjacja kontekstu servletu to kolejny ważny aspekt konfiguracji, który wpływa na działanie servletu. Kontekst servletu zawiera informacje i parametry konfiguracyjne, które servlet może wykorzystać w trakcie działania:

 • Definicja parametrów inicjacji: W pliku web.xml lub za pomocą adnotacji można zdefiniować parametry inicjacji, które są dostępne dla servletu przez ServletContext.
 • Wykorzystanie kontekstu w metodach: Servlet może wykorzystać kontekst do zarządzania stanem aplikacji, dostępu do zasobów lub do komunikacji z innymi komponentami aplikacji.

Przez zrozumienie i efektywne wykorzystanie tych aspektów tworzenia i konfiguracji servletów, programiści mogą znacznie zwiększyć funkcjonalność, wydajność i skalowalność swoich aplikacji webowych. Każdy etap, od tworzenia klasy po konfigurację i inicjację kontekstu, ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania servletów w środowisku produkcyjnym.

Wszechstronność i moc servletów w Javie EE

Servlety są fundamentalnym narzędziem w arsenale każdego programisty Java EE, umożliwiając efektywne i skalowalne przetwarzanie żądań HTTP, które jest kluczowe dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Ten artykuł przybliżył czym są servlety, opisał ich cykl życia, a także wskazał na ich różnorodne zastosowania i integrację z innymi technologiami w ekosystemie Java EE. Dowiedzieliśmy się, jak servlety działają jako pośrednicy w przetwarzaniu danych, od odbierania żądań po generowanie odpowiedzi, a także jak można je efektywnie konfigurować i zarządzać za pomocą mapowania URL i inicjacji kontekstu. Zrozumienie tych procesów pozwala deweloperom na tworzenie bardziej dynamicznych, bezpiecznych i dostosowanych aplikacji, które sprostają wymaganiom współczesnych użytkowników internetu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *