spark

Apache Spark – narzędzie do zaawansowanego przetwarzania danych

Apache Spark to potężne narzędzie do przetwarzania danych, które zyskuje coraz większą popularność wśród specjalistów zajmujących się analizą danych. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po Apache Spark, który pomoże Ci zrozumieć, jak zainstalować i skonfigurować to narzędzie, jak korzystać z jego podstawowych i zaawansowanych funkcji oraz jak przeprowadzać analizę danych za pomocą Spark. Bez względu na to, czy jesteś początkującym czy zaawansowanym użytkownikiem, ten przewodnik dostarczy Ci niezbędnych informacji, aby efektywnie korzystać z Apache Spark.

Wprowadzenie do Apache Spark

W tej sekcji omówimy podstawowe informacje o Apache Spark, jego historii i zastosowaniu. Dowiesz się, czym jest Apache Spark, jakie są jego główne cechy oraz jak porównuje się z innymi technologiami, takimi jak Hadoop MapReduce.

Czym jest Apache Spark i jakie są jego główne cechy?

Apache Spark to otwartoźródłowy silnik do przetwarzania danych, który umożliwia szybkie i elastyczne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Został stworzony w celu ułatwienia pracy z danymi w skali dużych klastrów komputerowych. Główne cechy Apache Spark to:

 • Wysoka wydajność – dzięki wykorzystaniu pamięci RAM oraz optymalizacji algorytmów, Spark jest znacznie szybszy niż inne technologie przetwarzania danych, takie jak Hadoop MapReduce.
 • Elastyczność – Spark obsługuje różne języki programowania, takie jak Scala, Python, Java i R, co pozwala na korzystanie z różnych bibliotek i narzędzi.
 • Wszechstronność – Spark umożliwia przetwarzanie danych w różnych formatach (tekst, CSV, JSON, Parquet) oraz pochodzących z różnych źródeł (HDFS, HBase, Cassandra, Hive).
 • Modularność – Spark składa się z kilku modułów, takich jak Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib i GraphX, które pozwalają na realizację różnorodnych zadań przetwarzania danych.
 • Łatwość użycia – Spark oferuje wygodne API oraz interaktywną powłokę REPL, co ułatwia eksperymentowanie i szybkie prototypowanie.

Porównanie Apache Spark z Hadoop MapReduce

Apache Spark i Hadoop MapReduce to dwa popularne narzędzia do przetwarzania dużych zbiorów danych. Oto ich główne różnice i podobieństwa:

Apache Spark Hadoop MapReduce Wysoka wydajność dzięki wykorzystaniu pamięci RAM Wydajność oparta na przetwarzaniu danych na dysku Obsługuje różne języki programowania (Scala, Python, Java, R) Głównie obsługuje język Java Modularna architektura z różnymi modułami (Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, GraphX) Prostsza architektura oparta na dwóch fazach przetwarzania: Map i Reduce Łatwość użycia dzięki interaktywnej powłoce REPL Brak interaktywnej powłoki, większa złożoność kodowania Może działać na różnych systemach zarządzania klastrami, takich jak YARN, Mesos czy Kubernetes Wymaga systemu zarządzania klastrem Hadoop YARN

Wybór między Apache Spark a Hadoop MapReduce zależy od konkretnych potrzeb i wymagań projektu. Apache Spark jest zwykle preferowany ze względu na swoją wydajność, elastyczność i łatwość użycia, jednak Hadoop MapReduce może być lepszym rozwiązaniem w przypadku projektów, które wymagają przetwarzania danych na dysku zamiast w pamięci RAM.

Instalacja i konfiguracja Apache Spark

W tej sekcji przedstawimy przewodnik krok po kroku, jak zainstalować i skonfigurować Apache Spark. Omówimy również instalację PySpark oraz jego zalety i zastosowania.

Jak zainstalować Apache Spark?

Przed przystąpieniem do instalacji Apache Spark, upewnij się, że spełniasz wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Linux, macOS lub Windows
 • Java 8 lub nowsza
 • Python 2.7+ lub Python 3.4+
 • Scala 2.11+ (opcjonalnie, jeśli planujesz korzystać ze Scali)

Aby zainstalować Apache Spark, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz najnowszą wersję Apache Spark ze strony https://spark.apache.org/downloads.html.
 2. Wybierz odpowiednią wersję dla swojego systemu operacyjnego (Linux, macOS, Windows) oraz format pliku (tgz, zip).
 3. Rozpakuj pobrane archiwum do wybranej lokalizacji na swoim komputerze.
 4. Dodaj ścieżkę do katalogu bin w rozpakowanym folderze Apache Spark do zmiennej środowiskowej PATH. W przypadku systemu Linux lub macOS, możesz to zrobić, dodając następującą linię do pliku .bashrc lub .bash_profile:

export PATH=$PATH:/ścieżka/do/apache-spark/bin

 1. Uruchom ponownie terminal, aby zastosować zmiany w zmiennej środowiskowej PATH.
 2. W terminalu wpisz polecenie spark-shell (dla Scali) lub pyspark (dla Pythona), aby uruchomić interaktywną powłokę Apache Spark.

Gratulacje! Apache Spark został pomyślnie zainstalowany na Twoim komputerze.

Jak zainstalować PySpark i jakie są jego zalety?

PySpark to interfejs Pythona dla Apache Spark, który umożliwia korzystanie z funkcji Spark w języku Python. Aby zainstalować PySpark, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że masz zainstalowaną odpowiednią wersję Pythona (2.7+ lub 3.4+).
 2. W terminalu wpisz polecenie pip install pyspark lub pip3 install pyspark (w zależności od używanej wersji Pythona).

Teraz możesz korzystać z PySpark, wpisując polecenie pyspark w terminalu.

Zalety korzystania z PySpark obejmują:

 • Łatwość użycia – Python jest prostym i czytelnym językiem programowania, co ułatwia naukę i korzystanie z PySpark.
 • Dostępność bibliotek – Python posiada bogaty ekosystem bibliotek, takich jak NumPy, pandas czy scikit-learn, które mogą być używane razem z PySpark.
 • Wsparcie dla uczenia maszynowego – PySpark oferuje moduł MLlib, który zawiera wiele algorytmów uczenia maszynowego i narzędzi do przetwarzania danych.
 • Interaktywna powłoka – PySpark oferuje interaktywną powłokę REPL, która ułatwia eksperymentowanie i szybkie prototypowanie.

Warto zainstalować PySpark, jeśli planujesz korzystać z Apache Spark w języku Python, szczególnie w przypadku analizy danych, uczenia maszynowego czy przetwarzania danych w dużym rozmiarze.

Podstawy pracy z Apache Spark

W tej sekcji omówimy podstawowe funkcje Apache Spark oraz jak z nich korzystać. Przedstawimy możliwości Spark Core, Spark SQL oraz jak odczytywać dane z plików CSV za pomocą Spark Read.

Jak korzystać z Spark Core i jakie są jego funkcje?

Spark Core to podstawowy komponent Apache Spark, który dostarcza abstrakcje danych oraz funkcje do przetwarzania danych. Głównymi funkcjami Spark Core są:

 • RDD (Resilient Distributed Datasets) – rozproszone, niezawodne zbiory danych, które można przetwarzać równolegle
 • Transformacje – operacje na RDD, które tworzą nowe RDD, np. map, filter, reduceByKey
 • Akcje – operacje na RDD, które zwracają wartość do sterownika, np. count, collect, take

Przykład użycia Spark Core:

from pyspark import SparkContext

sc = SparkContext("local", "Spark Core Example")
data = [1, 2, 3, 4, 5]
rdd = sc.parallelize(data)

# Transformacja: mapowanie wartości na ich kwadraty
squared_rdd = rdd.map(lambda x: x * x)

# Akcja: sumowanie wartości
sum_of_squares = squared_rdd.reduce(lambda a, b: a + b)
print("Suma kwadratów:", sum_of_squares)

Jak korzystać z Spark SQL do przetwarzania danych?

Spark SQL to moduł Apache Spark, który umożliwia przetwarzanie danych strukturalnych za pomocą języka SQL oraz interfejsu programistycznego DataFrame. Główne funkcje Spark SQL to:

 • Obsługa różnych formatów danych, takich jak JSON, Parquet, Avro, ORC, Hive
 • Integracja z systemami baz danych, takimi jak Hive, HBase, Cassandra, MySQL
 • Optymalizacja zapytań za pomocą Catalyst Query Optimizer

Przykład użycia Spark SQL:

from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("Spark SQL Example").getOrCreate()

# Wczytanie danych JSON
df = spark.read.json("example.json")

# Rejestracja DataFrame jako tabeli tymczasowej
df.createOrReplaceTempView("example_table")

# Zapytanie SQL
result = spark.sql("SELECT * FROM example_table WHERE age > 30")

# Wyświetlenie wyników
result.show()

Jak odczytywać dane z plików CSV za pomocą Spark Read?

Spark Read pozwala na odczytywanie danych z różnych formatów plików, w tym z plików CSV. Aby odczytać dane z pliku CSV, wykonaj następujące kroki:

 1. Utwórz instancję SparkSession, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
 2. Użyj metody spark.read.csv() z odpowiednimi opcjami, takimi jak ścieżka do pliku, separator, nagłówek, schemat
 3. Przetwarzaj dane za pomocą interfejsu DataFrame lub zarejestruj DataFrame jako tabelę tymczasową i użyj zapytań SQL

Przykład użycia Spark Read CSV:

from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.types import StructType, StructField, StringType, IntegerType

spark = SparkSession.builder.appName("Spark Read CSV Example").getOrCreate()

# Definicja schematu
schema = StructType([
  StructField("name", StringType(), True),
  StructField("age", IntegerType(), True),
  StructField("city", StringType(), True)
])

# Odczytanie danych z pliku CSV
df = spark.read.csv("example.csv", header=True, schema=schema, sep=";")

# Przetwarzanie danych
result = df.filter(df.age > 30).select("name", "city")

# Wyświetlenie wyników
result.show()

Teraz już wiesz, jak korzystać z podstawowych funkcji Apache Spark, takich jak Spark Core, Spark SQL oraz jak odczytywać dane z plików CSV za pomocą Spark Read.

Zaawansowane funkcje Apache Spark

W tej sekcji omówimy zaawansowane funkcje Apache Spark, takie jak Spark GraphX, Spark MLlib oraz abstrakcja rozproszonych zbiorów danych. Przedstawimy, jak z nich korzystać oraz jakie są ich główne cechy.

Jak korzystać z Spark GraphX do przetwarzania grafów?

Spark GraphX to moduł Apache Spark dedykowany do przetwarzania grafów. Umożliwia on analizę i przetwarzanie danych w postaci grafów, takich jak sieci społecznościowe, drzewa genealogiczne czy struktury organizacyjne. Główne funkcje Spark GraphX obejmują:

 • Tworzenie grafów na podstawie zbiorów danych (RDD)
 • Operacje na wierzchołkach i krawędziach grafów, takie jak mapVertices, mapEdges, joinVertices
 • Algorytmy grafowe, takie jak PageRank, Connected Components, Shortest Path

Przykład użycia Spark GraphX:

from pyspark import SparkContext
from graphframes import GraphFrame

sc = SparkContext("local", "Spark GraphX Example")

# Wierzchołki grafu
vertices = sc.parallelize([
  ("1", "Alice"),
  ("2", "Bob"),
  ("3", "Charlie"),
  ("4", "David")
])

# Krawędzie grafu
edges = sc.parallelize([
  ("1", "2"),
  ("1", "3"),
  ("2", "3"),
  ("3", "4")
])

# Tworzenie grafu
graph = GraphFrame(vertices, edges)

# Algorytm PageRank
pagerank = graph.pageRank(resetProbability=0.15, maxIter=10)

# Wyświetlenie wyników
pagerank.vertices.show()

Jak korzystać z Spark MLlib do uczenia maszynowego?

Spark MLlib to biblioteka uczenia maszynowego dla Apache Spark. Umożliwia ona tworzenie i trenowanie modeli uczenia maszynowego, takich jak klasyfikatory, regresory czy algorytmy klasteryzacji. Wśród dostępnych algorytmów znajduje się między innymi RandomForestRegressor. Główne funkcje Spark MLlib to:

 • Obsługa różnych algorytmów uczenia maszynowego, takich jak regresja liniowa, drzewa decyzyjne, klasteryzacja K-means
 • Przetwarzanie danych i inżynieria cech, takie jak skalowanie, kodowanie, selekcja cech
 • Walidacja modeli i strojenie hiperparametrów za pomocą kroswalidacji i przeszukiwania siatki

Przykład użycia Spark MLlib z RandomForestRegressor:

from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
from pyspark.ml.regression import RandomForestRegressor
from pyspark.ml.evaluation import RegressionEvaluator

spark = SparkSession.builder.appName("Spark MLlib Example").getOrCreate()

# Wczytanie danych
data = spark.read.csv("example.csv", header=True, inferSchema=True)

# Przygotowanie danych
assembler = VectorAssembler(inputCols=["feature1", "feature2"], outputCol="features")
data_with_features = assembler.transform(data)

# Podział danych na zbiór treningowy i testowy
train_data, test_data = data_with_features.randomSplit([0.8, 0.2])

# Trenowanie modelu
rf = RandomForestRegressor(featuresCol="features", labelCol="label")
model = rf.fit(train_data)

# Predykcja na zbiorze testowym
predictions = model.transform(test_data)

# Ewaluacja modelu
evaluator = RegressionEvaluator(labelCol="label", predictionCol="prediction", metricName="rmse")
rmse = evaluator.evaluate(predictions)
print("Root Mean Squared Error (RMSE) na zbiorze testowym:", rmse)

Jak korzystać z abstrakcji rozproszonych zbiorów danych w Apache Spark?

Abstrakcja rozproszonych zbiorów danych (RDD – Resilient Distributed Datasets) to podstawowy koncept Apache Spark, który pozwala na równoległe przetwarzanie danych w sposób skalowalny i odporny na błędy. RDD to niezmiennicze, rozproszone kolekcje danych, które można przetwarzać za pomocą operacji transformacji i akcji. Główne funkcje RDD obejmują:

 • Tworzenie RDD z danych lokalnych, plików HDFS, HBase, Cassandra, Amazon S3
 • Transformacje, takie jak map, filter, groupByKey, reduceByKey, join
 • Akcje, takie jak count, collect, take, first, reduce
 • Cache’owanie danych w pamięci dla szybszego dostępu

Przykład użycia abstrakcji rozproszonych zbiorów danych:

from pyspark import SparkContext

sc = SparkContext("local", "RDD Example")

# Tworzenie RDD z danych lokalnych
data = [1, 2, 3, 4, 5]
rdd = sc.parallelize(data)

# Transformacja: filtrowanie wartości większych niż 2
filtered_rdd = rdd.filter(lambda x: x > 2)

# Akcja: zliczanie elementów
count = filtered_rdd.count()
print("Liczba elementów większych niż 2:", count)

Teraz już wiesz, jak korzystać z zaawansowanych funkcji Apache Spark, takich jak Spark GraphX, Spark MLlib oraz abstrakcja rozproszonych zbiorów danych.

Przetwarzanie i analiza danych za pomocą Apache Spark

W tej sekcji omówimy, jak przetwarzać i analizować dane za pomocą Apache Spark. Przedstawimy, jak przeprowadzić przetwarzanie zbiorów danych, generować prognozy, dopasowywać modele oraz uzyskiwać podsumowanie statystyk.

Jak przeprowadzić przetwarzanie zbiorów danych za pomocą Apache Spark?

Przetwarzanie zbiorów danych w Apache Spark polega na wykonywaniu operacji na danych, takich jak filtrowanie, grupowanie, agregacja czy łączenie. Przykład użycia Apache Spark do przetwarzania zbiorów danych:

from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("Data Processing Example").getOrCreate()

# Wczytanie danych
data = spark.read.csv("example.csv", header=True, inferSchema=True)

# Filtrowanie danych
filtered_data = data.filter(data["age"] > 30)

# Grupowanie danych
grouped_data = filtered_data.groupBy("gender")

# Agregacja danych
aggregated_data = grouped_data.agg({"salary": "avg"})

# Wyświetlenie wyników
aggregated_data.show()

Jak generować prognozy za pomocą Apache Spark?

Generowanie prognoz w Apache Spark polega na trenowaniu modeli uczenia maszynowego na danych historycznych, a następnie stosowaniu tych modeli do prognozowania przyszłych wartości. Przykład użycia Apache Spark do generate predictions:

from pyspark.ml.regression import LinearRegression
from pyspark.ml.feature import VectorAssembler

# Przygotowanie danych
assembler = VectorAssembler(inputCols=["feature1", "feature2"], outputCol="features")
data_with_features = assembler.transform(data)

# Podział danych na zbiór treningowy i testowy
train_data, test_data = data_with_features.randomSplit([0.8, 0.2])

# Trenowanie modelu
lr = LinearRegression(featuresCol="features", labelCol="label")
model = lr.fit(train_data)

# Generowanie prognoz na zbiorze testowym
predictions = model.transform(test_data)

# Wyświetlenie wyników
predictions.select("label", "prediction").show()

Jak dopasować model za pomocą Apache Spark?

Dopasowywanie modelu w Apache Spark polega na trenowaniu modelu uczenia maszynowego na danych treningowych, a następnie ewaluacji jego jakości na danych testowych. Przykład użycia Apache Spark do fit model:

from pyspark.ml.classification import LogisticRegression
from pyspark.ml.evaluation import BinaryClassificationEvaluator

# Trenowanie modelu
log_reg = LogisticRegression(featuresCol="features", labelCol="label")
model = log_reg.fit(train_data)

# Predykcja na zbiorze testowym
predictions = model.transform(test_data)

# Ewaluacja modelu
evaluator = BinaryClassificationEvaluator(labelCol="label", rawPredictionCol="rawPrediction", metricName="areaUnderROC")
auc = evaluator.evaluate(predictions)
print("Area Under ROC Curve (AUC) na zbiorze testowym:", auc)

Jak uzyskać podsumowanie statystyk za pomocą Apache Spark?

Uzyskiwanie podsumowania statystyk w Apache Spark polega na obliczaniu statystyk opisowych, takich jak średnia, mediana, odchylenie standardowe czy kwartyle. Przykład użycia Apache Spark do obliczenia summary statistics:

from pyspark.sql.functions import mean, stddev, min, max, col

# Obliczenie statystyk opisowych
mean_value = data.select(mean(col("age"))).collect()[0][0]
stddev_value = data.select(stddev(col("age"))).collect()[0][0]
min_value = data.select(min(col("age"))).collect()[0][0]
max_value = data.select(max(col("age"))).collect()[0][0]

# Wyświetlenie wyników
print("Średnia wieku:", mean_value)
print("Odchylenie standardowe wieku:", stddev_value)
print("Minimalny wiek:", min_value)
print("Maksymalny wiek:", max_value)

Teraz już wiesz, jak przetwarzać i analizować dane za pomocą Apache Spark, generować prognozy, dopasowywać modele oraz uzyskiwać podsumowanie statystyk.

Modele programowania strumieniowego w Apache Spark

W tej sekcji omówimy modele programowania strumieniowego w Apache Spark oraz jak z nich korzystać. Przedstawimy różne modele dostępne w Apache Spark oraz szczegółowo omówimy jeden z nich, Random Split.

Jakie są modele programowania strumieniowego w Apache Spark?

Apache Spark oferuje dwa główne modele programowania strumieniowego:

 1. Discretized Stream (DStream) – starszy model, oparty na mikroseriach (micro-batches), które są przetwarzane co pewien określony interwał czasowy. DStream pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, jednak z pewnym opóźnieniem wynikającym z interwału przetwarzania mikroserii.
 2. Structured Streaming – nowszy model, który wprowadza abstrakcję DataFrame i Dataset do przetwarzania strumieniowego. Dzięki temu, programowanie strumieniowe staje się bardziej spójne z programowaniem wsadowym. Structured Streaming pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z minimalnym opóźnieniem, a także oferuje większą elastyczność i wydajność.

W praktyce zaleca się korzystanie z nowszego modelu, czyli Structured Streaming, ze względu na jego zalety i lepsze wsparcie ze strony Apache Spark.

Jak korzystać z Random Split w Apache Spark?

Random Split to funkcja, która pozwala na podział zbioru danych na kilka mniejszych podzbiorów według określonych proporcji. Jest to przydatne, gdy chcemy podzielić dane na zbiory treningowe, walidacyjne i testowe w procesie uczenia maszynowego. Poniżej przedstawiamy przykład użycia Random Split w Apache Spark:

from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("Random Split Example").getOrCreate()

# Wczytanie danych
data = spark.read.csv("example.csv", header=True, inferSchema=True)

# Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy
train_data, validation_data, test_data = data.randomSplit([0.6, 0.2, 0.2])

# Wyświetlenie liczby rekordów w każdym zbiorze
print("Liczba rekordów w zbiorze treningowym:", train_data.count())
print("Liczba rekordów w zbiorze walidacyjnym:", validation_data.count())
print("Liczba rekordów w zbiorze testowym:", test_data.count())

W powyższym przykładzie, funkcja randomSplit przyjmuje listę proporcji, według których dane mają być podzielone. W wyniku otrzymujemy trzy podzbiory danych: treningowy (60% danych), walidacyjny (20% danych) i testowy (20% danych).

Teraz już wiesz, jakie są modele programowania strumieniowego w Apache Spark oraz jak korzystać z funkcji Random Split do podziału danych na podzbiory.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po Apache Spark, omawiając jego instalację, podstawy pracy, zaawansowane funkcje, przetwarzanie i analizę danych, a także modele programowania strumieniowego. Przedstawiliśmy również porównanie Apache Spark z Hadoop MapReduce oraz omówiliśmy korzystanie z PySpark.

Apache Spark to potężne narzędzie do przetwarzania danych, które oferuje wiele funkcji, takich jak Spark Core, Spark SQL, Spark GraphX, Spark MLlib oraz abstrakcje rozproszonych zbiorów danych. Dzięki tym funkcjom, Apache Spark pozwala na efektywne przetwarzanie danych, generowanie prognoz, dopasowywanie modeli oraz uzyskiwanie podsumowań statystyk.

W artykule omówiliśmy również modele programowania strumieniowego w Apache Spark, takie jak Discretized Stream (DStream) oraz Structured Streaming, zalecając korzystanie z nowszego modelu ze względu na jego zalety i lepsze wsparcie ze strony Apache Spark. Przedstawiliśmy także sposób korzystania z funkcji Random Split do podziału danych na podzbiory.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po Apache Spark pomoże Ci w efektywnym przetwarzaniu i analizie danych, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *