javascript-axios

Axios – bibliotek JavaScript

W dzisiejszym świecie programowania, Axios stał się jednym z najbardziej popularnych narzędzi do zarządzania żądaniami HTTP w aplikacjach JavaScript. W tym kompleksowym przewodniku, przejdziemy przez podstawy Axios, aż po zaawansowane funkcje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać możliwości tej biblioteki. Bez względu na to, czy jesteś początkującym programistą, czy doświadczonym ekspertem, ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć i efektywnie korzystać z Axios w swoich projektach.

Czym jest Axios?

Axios to popularna biblioteka JavaScript, która ułatwia zarządzanie żądaniami HTTP w aplikacjach webowych. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest Axios, jakie są jego podstawowe funkcje oraz jak różni się od innych bibliotek do zarządzania żądaniami HTTP.

Definicja Axios: biblioteka JavaScript do zarządzania żądaniami HTTP

Axios to HTTP client, czyli narzędzie umożliwiające wysyłanie żądań HTTP do serwerów oraz odbieranie odpowiedzi. Dzięki Axios API, programiści mogą łatwo tworzyć, modyfikować i anulować żądania HTTP, a także obsługiwać odpowiedzi, w tym błędy i kody statusu. Axios jest szeroko stosowany w aplikacjach opartych na JavaScript, takich jak React, Angular czy Vue.js.

Jak Axios różni się od innych bibliotek do zarządzania żądaniami HTTP?

W porównaniu do innych bibliotek do zarządzania żądaniami HTTP, Axios wyróżnia się kilkoma cechami. Po pierwsze, Axios supports promise based API, co oznacza, że korzysta z obietnic (promises) do obsługi asynchronicznych operacji. Dzięki temu, programiści mogą korzystać z łatwiejszego i bardziej czytelnego kodu, unikając tzw. „callback hell”.

W przeciwieństwie do natywnego fetch() dostępnego w przeglądarkach, Axios automatycznie konwertuje dane odpowiedzi na format JSON, co przyspiesza i ułatwia pracę z danymi. Ponadto, Axios oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak interceptory, anulowanie żądań czy możliwość tworzenia niestandardowych konfiguracji.

Główne cechy i zalety Axios

Wśród głównych cech i zalet Axios warto wymienić:

 • Axios basic API – łatwe w użyciu metody do tworzenia żądań HTTP, takie jak get, post, put czy delete.
 • Axios tutorial – bogata dokumentacja oraz liczne poradniki dla początkujących i zaawansowanych programistów.
 • Latest from Axios – regularne aktualizacje i wsparcie społeczności, co sprawia, że biblioteka jest ciągle rozwijana i ulepszana.

W kolejnych sekcjach tego artykułu przyjrzymy się bliżej podstawom Axios, jak zacząć korzystać z tej biblioteki oraz jak wykorzystać jej zaawansowane funkcje w praktyce.

Podstawy Axios: jak zacząć?

W tej sekcji omówimy podstawy korzystania z Axios, takie jak setting up axios, axios.get oraz axios request. Zacznijmy od instalacji i konfiguracji biblioteki.

Instalacja i konfiguracja Axios

Aby zacząć korzystać z Axios, należy go najpierw zainstalować. Można to zrobić za pomocą npm (Node Package Manager) lub yarn (alternatywny menedżer pakietów). W konsoli wpisz:

npm install axios

lub

yarn add axios

Po zainstalowaniu Axios, można go zaimportować do projektu:

import axios from 'axios';

Teraz możemy skonfigurować Axios, tworząc custom axios config oraz ustawiając global axios defaults. Przykład konfiguracji:

axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';
axios.defaults.headers.common['Authorization'] = 'Bearer ' + token;
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/json';

W powyższym przykładzie ustawiamy domyślny adres URL dla żądań, dodajemy nagłówek autoryzacji oraz ustawiamy typ zawartości dla żądań POST.

Tworzenie pierwszego żądania HTTP za pomocą Axios

Teraz, gdy mamy skonfigurowany Axios, możemy zacząć tworzyć żądania HTTP. W tym celu używamy metod takich jak axios.get, axios.post czy axios.put. Przykład użycia metody axios.get:

axios.get('/users')
 .then(response => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });

W powyższym przykładzie wysyłamy żądanie GET do endpointu '/users’, a następnie obsługujemy odpowiedź, wyświetlając dane użytkowników w konsoli. W przypadku błędu, wyświetlamy informacje o błędzie.

Podstawowe metody API Axios: get, post i inne

Axios oferuje kilka podstawowych metod API, takich jak axios.get, axios.post, axios.put czy axios.delete. Przykład użycia metody axios.post:

axios.post('/users', {
  firstName: 'Jan',
  lastName: 'Kowalski'
 })
 .then(response => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });

W powyższym przykładzie wysyłamy żądanie POST do endpointu '/users’, przekazując dane nowego użytkownika w formacie JSON. Następnie obsługujemy odpowiedź, wyświetlając dane zwrócone przez serwer.

Podobnie możemy korzystać z innych metod API Axios, takich jak axios.put czy axios.delete, aby aktualizować lub usuwać dane na serwerze. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy bardziej zaawansowane funkcje Axios oraz praktyczne zastosowania tej biblioteki.

Zrozumienie obiektu odpowiedzi Axios

W tej sekcji omówimy axios response object, czyli obiekt odpowiedzi zwracany przez Axios po wykonaniu żądania HTTP. Dowiesz się, jak interpretować server response, analizować strukturę odpowiedzi Axios oraz pracować z danymi zwróconymi przez serwer.

Struktura obiektu odpowiedzi Axios

Obiekt odpowiedzi Axios zawiera informacje na temat response data, status code oraz http response status. Oto przykład struktury obiektu odpowiedzi:

{
 data: {}, // dane zwrócone przez serwer
 status: 200, // kod statusu HTTP
 statusText: 'OK', // opis statusu HTTP
 headers: {}, // nagłówki odpowiedzi
 config: {}, // konfiguracja żądania
 request: {} // obiekt żądania
}

W powyższym przykładzie możemy zobaczyć, że obiekt odpowiedzi Axios zawiera dane zwrócone przez serwer (data), kod statusu HTTP (status), opis statusu HTTP (statusText), nagłówki odpowiedzi (headers), konfigurację żądania (config) oraz obiekt żądania (request).

Praca z danymi odpowiedzi

Aby pracować z data object zwróconym przez serwer, należy odwołać się do właściwości response.data. Przykład użycia data return w praktyce:

axios.get('/users')
 .then(response => {
  const users = response.data; // obiekt danych zwrócony przez serwer
  console.log(users);
 })
 .catch(error => {
  console.error(error);
 });

W powyższym przykładzie pobieramy server data z endpointu '/users’ i przypisujemy je do zmiennej users. Następnie wyświetlamy dane użytkowników w konsoli.

Obsługa błędów i kodów statusu HTTP

W przypadku, gdy żądanie zakończy się błędem, Axios zwraca obiekt błędu zawierający informacje na temat axios status code, http error oraz error object. Aby obsłużyć błędy, należy użyć metody .catch():

axios.get('/users')
 .then(response => {
  console.log(response.data);
 })
 .catch(error => {
  if (error.response) {
   console.error('Kod statusu HTTP:', error.response.status);
   console.error('Obiekt błędu:', error.response.data);
  } else {
   console.error('Wystąpił błąd:', error.message);
  }
 });

W powyższym przykładzie obsługujemy błędy żądania, sprawdzając, czy istnieje obiekt error.response. Jeśli tak, wyświetlamy kod statusu HTTP oraz obiekt błędu. W przeciwnym razie, wyświetlamy ogólną informację o błędzie.

W kolejnych sekcjach artykułu omówimy zaawansowane funkcje Axios oraz praktyczne zastosowania tej biblioteki.

Zaawansowane funkcje Axios

W tej sekcji omówimy zaawansowane funkcje biblioteki Axios, takie jak axios nodejs, axios abortcontroller oraz axios interceptor. Dowiesz się, jak tworzyć niestandardowe konfiguracje, używać Axios z Node.js, zarządzać wieloma żądaniami, anulować żądania oraz korzystać z interceptorów.

Tworzenie niestandardowej konfiguracji Axios

Aby skonfigurować Axios, możemy użyć config object, który pozwala na dostosowanie różnych opcji, takich jak nagłówki, parametry czy timeout. Możemy również utworzyć instance config, czyli instancję Axios z własną konfiguracją. Przykład:

const axiosInstance = axios.create({
 baseURL: 'https://api.example.com',
 timeout: 1000,
 headers: {'Authorization': 'Bearer ' + token}
});

W powyższym przykładzie tworzymy instancję Axios z własnym config object, który zawiera podstawowy adres URL, limit czasu oraz nagłówek autoryzacji.

Użycie Axios z Node.js

Axios jest kompatybilny zarówno z przeglądarkami, jak i środowiskiem Node.js. W przypadku korzystania z Axios w Node.js, należy pamiętać o kilku różnicach, takich jak obsługa browser and node.js oraz użycie async function. Przykład użycia Axios z Node.js:

const axios = require('axios');

(async () => {
 try {
  const response = await axios.get('https://api.example.com/users');
  console.log(response.data);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
})();

W powyższym przykładzie używamy axios nodejs do pobrania danych z endpointu '/users’ i wyświetlenia ich w konsoli. Zauważ, że używamy funkcji asynchronicznej oraz słowa kluczowego await do obsługi żądania.

Zarządzanie wieloma żądaniami za pomocą Axios

Axios pozwala na obsługę wielu żądań jednocześnie dzięki wykorzystaniu axios promises. Możemy użyć metody Promise.all() do obsługi wielu żądań API. Przykład:

Promise.all([
 axios.get('https://api.example.com/users'),
 axios.get('https://api.example.com/posts')
]).then(([usersResponse, postsResponse]) => {
 console.log('Users:', usersResponse.data);
 console.log('Posts:', postsResponse.data);
}).catch(error => {
 console.error(error);
});

W powyższym przykładzie używamy promise based podejścia do obsługi dwóch żądań API (api requests) jednocześnie. Po zakończeniu żądań, wyświetlamy dane użytkowników oraz postów w konsoli.

Anulowanie żądań z Axios

Aby anulować żądanie za pomocą Axios, możemy użyć axios cancel oraz axios i abortcontroller. Przykład anulowania żądania:

const CancelToken = axios.CancelToken;
const source = CancelToken.source();

axios.get('https://api.example.com/users', {
 cancelToken: source.token
}).catch(error => {
 if (axios.isCancel(error)) {
  console.log('Request cancelled:', error.message);
 } else {
  console.error(error);
 }
});

source.cancel('Operation cancelled by user.');

W powyższym przykładzie używamy request cancellation do anulowania żądania przed jego zakończeniem. Tworzymy token anulowania i przekazujemy go jako opcję do żądania. Następnie anulujemy żądanie, wywołując metodę source.cancel().

Interceptory Axios: co to jest i jak ich używać?

Interceptory to funkcje, które pozwalają na modyfikowanie żądań i odpowiedzi przed ich wysłaniem lub otrzymaniem. Axios oferuje axios interceptor do obsługi takich przypadków. Przykład użycia interceptorów:

axios.interceptors.request.use(config => {
 config.headers.Authorization = 'Bearer ' + token;
 return config;
}, error => {
 return Promise.reject(error);
});

axios.interceptors.response.use(response => {
 console.log('Response received:', response);
 return response;
}, error => {
 return Promise.reject(error);
});

W powyższym przykładzie używamy axios interceptor do dodania nagłówka autoryzacji do każdego żądania oraz do logowania odpowiedzi. Interceptory pozwalają również na użycie request method aliases, czyli aliasów dla różnych metod żądań.

Praktyczne zastosowania Axios

W tej sekcji omówimy praktyczne zastosowania biblioteki Axios, takie jak axios progress, axios head request oraz axios tutorial. Dowiesz się, jak monitorować postęp żądań, wykonywać żądania HEAD oraz korzystać z poradników i dokumentacji Axios.

Przykłady użycia Axios w rzeczywistych projektach

Axios oferuje wiele features, które ułatwiają pracę z API w różnych projektach. Przykłady użycia Axios obejmują:

 • Monitorowanie postępu żądań (axios progress) – Axios pozwala na śledzenie postępu żądań, co jest szczególnie przydatne podczas przesyłania dużych plików lub danych. Możemy użyć onUploadProgress i onDownloadProgress w konfiguracji żądania, aby uzyskać informacje o postępie.
 • Wykonywanie żądań HEAD (axios head request) – Axios pozwala na wysyłanie żądań HEAD, które są używane do pobierania metadanych zasobów bez pobierania ich zawartości. Aby wykonać żądanie HEAD, użyj metody axios.head().
 • Korzystanie z dokumentacji Axios (website documentation) – Dokumentacja Axios dostępna na oficjalnej stronie internetowej zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji, metod API oraz przykładów użycia. Jest to niezbędne źródło wiedzy dla każdego, kto chce nauczyć się korzystać z Axios.

Integracja Axios z innymi bibliotekami JavaScript

Axios może być zintegrowany z innymi bibliotekami JavaScript, co pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji. W ramach axios tutorial omówimy, jak zintegrować Axios z popularnymi bibliotekami, takimi jak:

 • React – Axios może być używany w aplikacjach React do zarządzania żądaniami HTTP. Możemy użyć hooków, takich jak useEffect i useState, aby pobierać dane z API i aktualizować stan komponentów.
 • Vue.js – Axios może być zintegrowany z Vue.js jako plugin, co pozwala na łatwe zarządzanie żądaniami HTTP w aplikacjach Vue. Możemy użyć axios basic api wewnątrz metod komponentów Vue, aby pobierać dane z API.
 • Angular – Axios może być używany zamiast wbudowanego serwisu HTTP w Angularze. Możemy utworzyć serwis oparty na Axios, który będzie zarządzał żądaniami HTTP w naszej aplikacji Angular.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące Axios

W celu efektywnego korzystania z Axios, warto znać najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące tej biblioteki. Oto kilka z nich:

 • Zrozumienie podstawowego API Axios (axios basic api) – Przed rozpoczęciem pracy z Axios, warto zapoznać się z podstawowymi metodami API, takimi jak get, post, put i delete.
 • Obsługa błędów – Axios pozwala na łatwe obsługiwanie błędów za pomocą bloków catch lub then z funkcją obsługi błędów. Ważne jest, aby zawsze obsługiwać błędy, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów w aplikacji.
 • Używanie interceptorów – Interceptorów Axios można używać do modyfikowania żądań i odpowiedzi przed ich wysłaniem lub otrzymaniem. Pozwalają one na dodawanie nagłówków, logowanie danych czy obsługę błędów w sposób bardziej zautomatyzowany.

Wiedza na temat praktycznych zastosowań Axios oraz najlepszych praktyk pozwoli Ci na efektywne wykorzystanie tej biblioteki w swoich projektach. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z oficjalnej dokumentacji Axios oraz szukać poradników i tutoriali, które pomogą Ci lepiej zrozumieć możliwości tej biblioteki.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po bibliotece Axios, omawiając jej podstawy, zaawansowane funkcje oraz praktyczne zastosowania. Axios to potężna biblioteka JavaScript do zarządzania żądaniami HTTP, która oferuje wiele zalet, takich jak obsługa interceptorów, anulowanie żądań czy monitorowanie postępu żądań.

Zapoznaliśmy się z podstawowymi metodami API Axios, takimi jak get, post oraz put i delete, a także z niestandardową konfiguracją Axios i jej zastosowaniem w środowisku Node.js. Omówiliśmy również obsługę błędów, kodów statusu HTTP oraz strukturę obiektu odpowiedzi Axios.

W sekcji poświęconej praktycznym zastosowaniom Axios, przedstawiliśmy przykłady użycia tej biblioteki w rzeczywistych projektach, takich jak monitorowanie postępu żądań (axios progress), wykonywanie żądań HEAD (axios head request) oraz integrację Axios z innymi bibliotekami JavaScript, takimi jak React, Vue.js czy Angular. Wreszcie, omówiliśmy najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące korzystania z Axios, takie jak zrozumienie podstawowego API, obsługa błędów czy używanie interceptorów.

Wiedza na temat Axios oraz umiejętność korzystania z tej biblioteki pozwoli Ci na efektywne zarządzanie żądaniami HTTP w swoich projektach. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z oficjalnej dokumentacji Axios oraz szukać poradników i tutoriali, które pomogą Ci lepiej zrozumieć możliwości tej biblioteki.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *