clean architecture

Kompleksowo o clean architecture – przewodnik eksperta

Złożoność systemów informatycznych wzrasta z każdym dniem, istotne zatem staje się zwrócenie uwagi na metodyki i strategie projektowania oprogramowania. Jedną z koncepcji, która zyskała szerokie uznanie wśród programistów, architektów oprogramowania oraz liderów technologicznych, jest Clean Architecture. Zaproponowana przez Roberta C. Martina, ma na celu zapewnienie programistom wytycznych, jak budować systemy w sposób modularny, łatwy w utrzymaniu i testowaniu. Niniejszy artykuł ma na celu zgłębienie tej idei, prezentując jej kluczowe aspekty, zalety i praktyczne zastosowania.

Czym jest Clean Architecture?

Czysta architektura , choć może wydawać się abstrakcyjnym pojęciem, stanowi istotne fundamenty dla tworzenia skalowalnego i łatwego w utrzymaniu oprogramowania. W tej sekcji zagłębimy się w idee, zasady oraz praktyczne podejścia związane z tą architekturą, aby zrozumieć, dlaczego jest ona tak ceniona wśród specjalistów IT.

Idea i zasady – czym jest clean architecture?

Clean Architecture to koncepcja w projektowaniu oprogramowania, która promuje oddzielenie kodu od jego zewnętrznych zależności tak, aby system był łatwiejszy w utrzymaniu, rozwijaniu i testowaniu. Jej podstawą jest organizacja kodu wokół niezależności – zarówno na poziomie komponentów, jak i warstw aplikacji.

Kluczowe aspekty Clean Architecture to:

 • Niezależność od Frameworków: System nie powinien być uzależniony od bibliotek czy frameworków, co umożliwia ich łatwą wymianę bez wpływu na biznesową logikę aplikacji.
 • Testowalność: Biznesowa logika aplikacji powinna być testowalna bez UI, bazy danych, serwera aplikacji czy jakiejkolwiek zewnętrznej zależności.
 • Niezależność od UI: UI można łatwo zmieniać, bez konieczności modyfikacji reszty systemu, co daje swobodę w testowaniu i rozwijaniu.
 • Niezależność od bazy danych: Biznesowa logika aplikacji nie zależy od bazy danych, co umożliwia jej swobodne testowanie i rozszerzanie.
 • Niezależność zewnętrzna: Zmiany w zewnętrznych bibliotekach lub aplikacjach nie wpływają bezpośrednio na biznesową logikę aplikacji.

Zasady Clean Architecture

Zasady Clean Architecture skupiają się na utrzymaniu czystości kodu i architektury poprzez oddzielenie różnych aspektów systemu, co ułatwia zarządzanie złożonością, testowanie i rozwój. Kluczowe zasady to:

 • Niezależność od frameworków: Architektura nie powinna być zależna od używanych bibliotek i frameworków, co pozwala na ich swobodną zmianę bez wpływu na core aplikacji.
 • Testowalność: Kod biznesowy musi być łatwy do przetestowania, niezależnie od interfejsu użytkownika, bazy danych czy jakichkolwiek innych zewnętrznych elementów.
 • Niezależność UI: Interfejs użytkownika powinien być łatwy do zmiany bez wpływu na resztę systemu, co pozwala na adaptację do różnych środowisk bez konieczności zmian w logice biznesowej.
 • Niezależność od bazy danych: Logika biznesowa nie powinna być zależna od konkretnego schematu bazy danych, co umożliwia jej testowanie i rozwój niezależnie od bazy danych.
 • Zewnętrzna niezależność: Zmiany w narzędziach, bibliotekach czy zewnętrznych usługach nie powinny bezpośrednio wpływać na logikę biznesową aplikacji.

Clean Architecture w praktyce

Implementacja Clean Architecture wymaga od programistów świadomego podziału systemu na niezależne warstwy, z których każda ma określone zadania i zależności. Na praktycznym przykładzie, możemy to osiągnąć poprzez:

 • Tworzenie warstw biznesowych: oddzielenie logiki biznesowej od interfejsu użytkownika i bazy danych.
 • Zastosowanie wzorców projektowych: takich jak Repozytorium dla abstrakcji dostępu do danych, czy Budowniczy (Builder) dla skomplikowanych procesów tworzenia obiektów.
 • Modularyzacja: dzielenie aplikacji na mniejsze, niezależne moduły, które komunikują się ze sobą przez zdefiniowane interfejsy.
 • Testy jednostkowe i integracyjne: rozszerzona praktyka testowania, która jest kluczowa dla utrzymania czystości i stabilności kodu.

Quick Introduction to Clean Architecture

Clean architecture, choć może wydawać się skomplikowana na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości jest prostą, ale potężną metodologią organizacji kodu. Jest to podejście, które kładzie nacisk na oddzielenie kodu od jego zewnętrznych zależności, co umożliwia tworzenie systemów łatwych w utrzymaniu i rozbudowie. Krótko mówiąc, Clean Architecture zachęca do pisania kodu, który:

 • jest niezależny od UI, bazy danych i innych zewnętrznych agentów,
 • jest testowalny i łatwy w utrzymaniu,
 • promuje używanie zasad SOLID w projektowaniu oprogramowania.

Stosowanie tych zasad pozwala na budowanie elastycznych i skalowalnych aplikacji, które są gotowe na przyszłe zmiany i rozwój.

Separation of Concerns i Dependency Rule

Separation of Concerns to zasada projektowania oprogramowania nakazująca dzielić system na wyraźnie rozgraniczone segmenty, z których każdy odpowiada za inną funkcjonalność. W Architekturze Czystej ułatwia to niezależny rozwój, testowanie i utrzymanie różnych części aplikacji, co zwiększa jej skalowalność i ułatwia wprowadzanie zmian.

Dependency Rule, czyli Zasada Zależności, jest kluczowym elementem Clean Architecture, promującym kierowanie zależnościami w kodzie od konkretów do abstrakcji. Dzięki temu, wysokopoziomowe komponenty systemu, takie jak logika biznesowa, nie zależą bezpośrednio od niskopoziomowych szczegółów, takich jak bazy danych. To pozwala na łatwą zamianę i modyfikację poszczególnych części systemu bez wpływu na całość.

Screaming Architecture i Business Rules

Screaming Architecture podkreśla, że struktura projektu powinna jasno komunikować jej główne cele i obszary funkcjonalne. Clean Architecture wspiera tę ideę przez promowanie projektowania systemu w sposób, który odzwierciedla i podkreśla rozwiązywane problemy biznesowe.

Business Rules to zasady definiujące działanie biznesu, zaimplementowane w systemie w taki sposób, aby były łatwe do zrozumienia i modyfikacji. Izolacja reguł biznesowych od technicznych aspektów aplikacji pozwala na ich efektywną adaptację do zmieniających się wymagań biznesowych, zapewniając jednocześnie stabilność i elastyczność architektury.

Architektura oprogramowania – od teorii do praktyki

W świecie rozwoju oprogramowania teoria często służy jako fundament, na którym budujemy nasze praktyczne rozwiązania. Clean Architecture, będąc jednym z takich fundamentów, zapewnia zestaw wytycznych i zasad, które pomagają tworzyć skalowalne, elastyczne i łatwe w utrzymaniu systemy. Ten rozdział skupia się na praktycznym zastosowaniu tych zasad, pokazując, jak mogą one przekształcić teoretyczną wiedzę w realne, działające rozwiązania.

Core Model i High Level Structures

Zrozumienie i zdefiniowanie Core Model (modelu rdzeniowego) jest kluczowe dla każdego projektu. Model ten skupia się na fundamentalnych koncepcjach i encjach biznesowych, które są sercem aplikacji. To właśnie wokół tego modelu budowana jest reszta systemu, dlatego tak ważne jest, aby był on solidnie zaprojektowany i odporny na zmiany. High Level Structures (struktury wysokiego poziomu) to z kolei architektoniczne ramy, które określają, jak komponenty systemu współpracują ze sobą. Wykorzystując zasady Clean Architecture, możemy zapewnić, że nasze struktury nie tylko są zgodne z biznesowymi wymaganiami, ale także łatwe do adaptacji i rozbudowy w przyszłości.

Hexagonal Architecture i Onion Architecture

Hexagonal Architecture (Architektura Heksagonalna) i Onion Architecture (Architektura Cebulowa) to dwa przykłady wzorców projektowych, które doskonale komponują się z zasadami Clean Architecture. Oba podejścia skupiają się na promowaniu separacji interesów i zależności, jednak robią to na nieco innych zasadach.

 • Architektura Heksagonalna koncentruje się na tworzeniu jasno zdefiniowanych portów i adapterów, które oddzielają logikę aplikacji od zewnętrznych technologii i interfejsów. Dzięki temu łatwiej jest zarządzać zależnościami i umożliwia to łatwą zamianę komponentów bez wpływu na core systemu.
 • Architektura Cebulowa z kolei kładzie większy nacisk na budowanie warstw aplikacji w taki sposób, aby najbardziej wewnętrzne warstwy (takie jak logika biznesowa) były całkowicie odizolowane od zewnętrznych elementów, takich jak interfejs użytkownika czy dostęp do danych.

BCE (Boundary, Control, Entity)

BCE (Boundary, Control, Entity) to wzorzec projektowy, który pomaga w organizacji logiki aplikacji poprzez podział odpowiedzialności między komponenty: Boundary (Granica), Control (Kontrola) i Entity (Encja). Encje reprezentują fundamentalne obiekty biznesowe, Kontrolery zajmują się logiką biznesową, natomiast Granice definiują interfejsy pomiędzy systemem a światem zewnętrznym. Dzięki takiemu podziałowi, Clean Architecture promuje czystość i modularność kodu, ułatwiając zarządzanie złożonymi systemami.

Zalety, wady i kontekst stosowania clean architecture

Decyzja o wyborze odpowiedniej architektury oprogramowania jest kluczowa dla sukcesu każdego projektu informatycznego. Clean Architecture, będąca jednym z popularnych podejść w projektowaniu systemów informatycznych, charakteryzuje się szeregiem zalet, ale jak każda technologia, posiada również pewne ograniczenia. W tej sekcji omówimy te aspekty, aby lepiej zrozumieć, w jakich kontekstach najlepiej sprawdza się Clean Architecture, a kiedy należy rozważyć alternatywne rozwiązania.

Zalety clean architecture

Clean Architecture oferuje wiele korzyści, które przyczyniają się do budowy solidnych, łatwych w utrzymaniu i rozwijaniu systemów informatycznych. Do głównych zalet należą:

 • Elastyczność i łatwość w rozbudowie: Dzięki separacji logiki biznesowej od interfejsu użytkownika i infrastruktury, systemy są bardziej elastyczne i łatwiejsze w adaptacji do zmieniających się wymagań biznesowych czy technologicznych.
 • Testowalność: Clean Architecture ułatwia tworzenie jednostkowych i integracyjnych testów dzięki wyraźnemu oddzieleniu poszczególnych elementów systemu, co przekłada się na wyższą jakość kodu i mniejszą liczbę błędów.
 • Niezależność od technologii: Możliwość zmiany narzędzi, frameworków czy baz danych bez konieczności przepisywania logiki biznesowej znacząco zwiększa długoterminową wartość projektu.

Wady Clean Architecture

Mimo wielu zalet, stosowanie Clean Architecture może również napotkać pewne wyzwania:

 • Złożoność w implementacji: Wymóg ścisłego oddzielenia warstw i elementów systemu może prowadzić do początkowej złożoności w projektowaniu i implementacji, co może być barierą dla mniej doświadczonych zespołów.
 • Nadmiar abstrakcji: Czasami, zwłaszcza w mniejszych projektach, zasady Clean Architecture mogą prowadzić do tworzenia nadmiernej liczby abstrakcji i interfejsów, co z kolei może utrudniać zrozumienie i zarządzanie kodem.

Zastosowania Clean Architecture

Wybór Clean Architecture jako podstawy dla projektu oprogramowania najlepiej sprawdza się w kontekście systemów o wysokiej złożoności biznesowej i technologicznej, gdzie oczekuje się zmian w wymaganiach lub technologii. W takich przypadkach, korzyści płynące z łatwości adaptacji, testowalności i niezależności od konkretnych technologii znacznie przeważają nad początkową złożonością implementacji. Z drugiej strony, dla bardzo prostych aplikacji czy prototypów, gdzie szybkość dostarczenia rozwiązania jest kluczowa, zastosowanie pełnej struktury Clean Architecture może nie być konieczne.

Clean Architecture oferuje solidne fundamenty dla budowy trwałych i łatwych w utrzymaniu systemów informatycznych. Kluczowe jest jednak zrozumienie kontekstu projektu i odpowiednie dostosowanie poziomu zastosowania jej zasad, aby zbalansować korzyści płynące z czystej architektury z potrzebami projektowymi i biznesowymi.

Clean architecture i czysty kod – podstawa nowoczesnych systemów IT

Clean Architecture stanowi niezwykle wartościowe podejście do projektowania i implementacji systemów oprogramowania, zapewniając elastyczność, testowalność i niezależność od technologii. Choć może wydawać się złożona na początku, jej korzyści w długoterminowym utrzymaniu i rozwoju projektu są nie do przecenienia. Wyzwania, takie jak początkowa złożoność czy ryzyko nadmiernej abstrakcji, mogą być zniwelowane przez doświadczone zespoły zdolne do adaptacji i skutecznego zarządzania architekturą. Clean Architecture oferuje ramy, które umożliwiają tworzenie solidnych fundamentów dla przyszłych systemów, które będą sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym i technologicznym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *