dsdm

Zrozumieć metodykę DSDM (Dynamic Systems Development Method)

Dynamic Systems Development Method (DSDM) jest jedną z kluczowych metodyk Agile, która skupia się na integracji rygorystycznych schematów zarządzania projektami z elastycznymi praktykami Agile. Metoda ta, znana również jako DSDM Agile Project Framework, jest nie tylko podejściem do efektywnego rozwijania systemów dynamicznych, ale także platformą wspierającą szybkie dostarczanie wartościowych rozwiązań biznesowych. W niniejszym artykule zgłębimy zarówno zasady, role, jak i techniki DSDM, które wspierają realizację projektów w zmiennym środowisku biznesowym. Szczególną uwagę poświęcimy fazy projektu DSDM, które są kluczowe dla sukcesu w iteracyjnym tworzeniu oprogramowania. Zaprezentujemy również, jak metoda DSDM różni się od innych metodyk Agile, takich jak Scrum, oraz jaki wpływ ma na skuteczne zarządzanie projektami w ramach Agile Business Consortium.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest DSDM: Podstawowe informacje o metodologii Dynamic Systems Development Method.
 • Historia DSDM: Jak DSDM ewoluowała od 1994 roku.
 • Kluczowe zasady DSDM: Zaangażowanie użytkownika, dostarczanie wartości, częste dostawy, iteracyjny rozwój i integracja testowania.
 • Role w DSDM: Wpływ różnych ról na sukces projektu, w tym Executive Sponsor, Project Manager, i Business Analyst.
 • Fazy projektu DSDM: Od Pre-Project przez Project Life-Cycle po Deployment.
 • Techniki DSDM: Modelowanie, warsztaty, MoSCoW, timeboxing, i prototypowanie.
 • Porównanie DSDM z innymi metodami Agile: Różnice i podobieństwa między DSDM a Scrum oraz RAD.
 • Znaczenie DSDM dla zarządzania projektami: Jak DSDM pomaga w zarządzaniu złożonymi projektami w dynamicznych środowiskach.

Czym jest metodyka DSDM?

Dynamic Systems Development Method (DSDM) to jedna z najstarszych metodologii Agile, która powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywniejszego zarządzania szybkimi i częstymi zmianami w projektach IT. Metoda ta kładzie duży nacisk na zaangażowanie użytkownika i umożliwia zespołom projektowym dostarczanie funkcjonalnych produktów w rygorystycznie określonych ramach czasowych. Kluczowymi elementami DSDM są:

 • Orientacja na użytkownika: bezpośrednie zaangażowanie klienta w proces twórczy,
 • Elastyczność i dostosowanie: zdolność do adaptacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania,
 • Dostarczanie wartości: skoncentrowanie na krytycznych funkcjach, które dostarczają największej wartości biznesowej.

DSDM jest często stosowane w dynamicznych środowiskach, gdzie tradycyjne metodyki projektowe nie są wystarczająco elastyczne.

Historia i ewolucja DSDM

DSDM została opracowana w 1994 roku przez Agile Business Consortium, a jej celem było dostarczenie ram dla szybkiego rozwoju oprogramowania w odpowiedzi na rosnące tempo zmian w biznesie i technologii. Metoda ewoluowała od prostego modelu do pełnego frameworka zarządzania projektami Agile, integrując elementy z innych podejść takich jak Scrum czy Lean. Kluczowe punkty historyczne to:

 • 1994: Powstanie konsorcjum i formalizacja pierwszych wersji DSDM.
 • 2007: Publikacja DSDM Atern, który przemianowano później na Agile Project Framework.
 • Obecnie: DSDM jest używana globalnie, adaptując się do nowoczesnych wymagań zarządzania projektami.

Te historyczne punkty podkreślają rolę DSDM jako prekursora w dziedzinie zarządzania projektami Agile i jej wpływ na inne metodyki takie jak Scrum.

Kluczowe zasady DSDM

Kluczowe zasady DSDM, takie jak ciągłe zaangażowanie użytkownika, dostarczanie wartości biznesowej, częste dostawy, iteracyjny rozwój i integracja testowania, stanowią fundament tej metodyki Agile. Te zasady zapewniają, że każdy projekt DSDM jest elastyczny, skoncentrowany na klientach i skutecznie odpowiada na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Zaangażowanie użytkownika

Kluczową zasadą metodyki DSDM jest ciągłe zaangażowanie użytkownika, co oznacza, że każdy projekt DSDM musi być prowadzony z aktywnym udziałem przyszłych użytkowników systemu. DSDM uznaje, że bezpośrednia współpraca między zespołami developerskimi a użytkownikami jest niezbędna do tworzenia produktu, który spełni realne potrzeby biznesowe. Zaangażowanie użytkownika obejmuje:

 • Regularne spotkania: Spotkania z użytkownikami odbywają się na wszystkich etapach projektu, co zapewnia ciągły przepływ informacji.
 • Feedback w czasie rzeczywistym: Użytkownicy dostarczają natychmiastowe opinie na temat produktu w trakcie jego rozwoju.
 • Wspólne podejmowanie decyzji: Użytkownicy mają wpływ na priorytetyzowanie funkcjonalności produktu, co zwiększa jego wartość biznesową.

Dostarczanie wartości biznesowej

W DSDM, dostarczanie wartości biznesowej jest priorytetem od samego początku projektu. Wszelkie działania i decyzje w projekcie są oceniane przez pryzmat ich wpływu na wartość biznesową produktu końcowego. DSDM stosuje kilka technik, aby maksymalizować tę wartość:

 • Priorytetyzacja MoSCoW: Umożliwia zespołowi skupienie się na najważniejszych funkcjonalnościach, które muszą być dostarczone jako pierwsze.
 • Timeboxing: Ogranicza czas przeznaczony na realizację poszczególnych funkcjonalności, co pomaga w utrzymaniu tempa pracy i koncentracji na celach.
 • Iteracyjne podejście: Pozwala na wczesne dostarczanie działających fragmentów produktu, co zapewnia możliwość wczesnego testowania i dostosowywania produktu do potrzeb rynku.

Częste dostawy

Częste dostawy to kolejna fundamentalna zasada DSDM, która nakazuje dostarczanie produktu w krótkich, regularnych cyklach. Ta zasada zapewnia, że:

 • Produkt jest ciągle testowany i oceniany: Krótkie cykle umożliwiają szybkie identyfikowanie i naprawianie błędów.
 • Stakeholders są regularnie informowani o postępach: Co zwiększa ich zaufanie do projektu i zespołu.
 • Zmiany mogą być łatwo implementowane: Dzięki krótkim cyklom, wprowadzanie zmian jest mniej kosztowne i bardziej efektywne.

Iteracyjny rozwój

Iteracyjny rozwój w metodzie DSDM oznacza, że projekt jest realizowany w serii iteracji, które są planowane tak, aby stopniowo budować pełny produkt końcowy. Każda iteracja obejmuje:

 • Planowanie: Ustalenie celów iteracji w oparciu o priorytetyzowane potrzeby biznesowe.
 • Realizacja: Praca nad funkcjonalnościami wyznaczonymi do realizacji w danej iteracji.
 • Ocena: Testowanie i ocena produktu po każdej iteracji, co pozwala na bieżące dostosowywanie planów i priorytetów.

Integracja testowania

DSDM kładzie duży nacisk na integrację testowania w całym cyklu życia projektu, co oznacza, że testowanie jest równoległe do fazy rozwoju. Integracja testowania pozwala na:

 • Wczesne wykrywanie błędów: Co zmniejsza koszty i czas potrzebny na ich naprawę.
 • Ciągłe zapewnianie jakości: Testy są przeprowadzane systematycznie na każdym etapie rozwoju produktu.
 • Zwiększenie zaufania do produktu: Regularne testy i potwierdzanie jakości budują zaufanie wszystkich interesariuszy do finalnego produktu.

Role w DSDM

W metodologii DSDM role są kluczowym elementem, definiującym odpowiedzialności i uprawnienia uczestników projektu. Każda rola, od Executive Sponsor po Team Leader, odgrywa specyficzną funkcję, zapewniającą efektywne zarządzanie i realizację projektów zgodnie z zasadami Agile.

Przegląd kluczowych ról

DSDM definiuje wyraźne role dla uczestników projektu, które są kluczowe dla efektywnej implementacji metodologii. Każda rola ma swoje określone obowiązki i uprawnienia, co pomaga w zachowaniu klarowności odpowiedzialności i sprawnego przepływu pracy. Najważniejsze role w DSDM to:

 • Executive Sponsor – najwyższa władza w projekcie, odpowiedzialna za zapewnienie zasobów i wsparcia na najwyższym szczeblu.
 • Project Manager – zarządza dniem codziennym projektu, odpowiedzialny za harmonogram i budżet.
 • Business Analyst – most pomiędzy interesariuszami a zespołem developerskim, zapewniający, że wszystkie prace są zgodne z wymaganiami biznesowymi.
 • Technical Coordinator – gwarantuje techniczną integralność projektu, nadzoruje rozwiązania architektoniczne i wspiera zespół w kwestiach technicznych.
 • Team Leader – prowadzi zespół developerski, dba o morale i skuteczność jego pracy.

Te role zapewniają, że wszystkie aspekty projektu są właściwie zarządzane, od aspektów biznesowych po techniczne, i że projekt osiągnie swoje cele zgodnie z oczekiwaniami wszystkich interesariuszy.

Product Owner

W metodologii DSDM, Product Owner pełni kluczową rolę, będąc głównym łącznikiem pomiędzy zespołem a interesariuszami. Jego główne obowiązki to:

 • Definiowanie wymagań – ustalenie, co ma być zbudowane, w jakiej kolejności i dlaczego to ma dla biznesu znaczenie.
 • Utrzymanie widoczności i przejrzystości – zapewnienie, że każdy z interesariuszy rozumie postępy w projekcie i przyczynia się do jego sukcesu.
 • Priorytetyzacja backlogu – decydowanie, które funkcje mają być realizowane jako pierwsze, aby maksymalizować wartość dostarczaną przez projekt.

Project Manager

Project Manager w DSDM jest odpowiedzialny za zapewnienie, że projekt przebiega płynnie, zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi i budżetem. Odpowiada również za:

 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem i planowanie, jak sobie z nimi radzić.
 • Koordynacja między zespołami – zapewnienie, że różne zespoły pracujące nad projektem są zsynchronizowane i efektywnie współpracują.
 • Komunikacja z zarządem – regularne raportowanie postępu i problemów na wyższe szczeble zarządzania.

Team Leader

Team Leader ma za zadanie wspierać zespół developerski w codziennej pracy, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz dbając o rozwój umiejętności zespołowych. Jego główne role to:

 • Mentoring i coaching – rozwijanie umiejętności członków zespołu, zachęcanie do ciągłego doskonalenia.
 • Zarządzanie konfliktami – szybkie rozwiązywanie problemów interpersonalnych i zapobieganie demotywacji.
 • Monitorowanie postępów – śledzenie postępu prac i zapewnienie, że zespół spełnia ustalone cele projektowe.

Business Analyst

Business Analyst w metodzie DSDM pełni rolę doradczą, analizując potrzeby biznesowe i przekładając je na jasne i mierzalne wymagania dla zespołu developerskiego. Jego odpowiedzialności obejmują:

 • Analiza potrzeb biznesowych – głębokie zrozumienie celów projektu i potrzeb użytkowników końcowych.
 • Specyfikacja wymagań – opracowywanie dokładnych dokumentów wymagań, które są jasne i zrozumiałe dla zespołu developerskiego.
 • Walidacja rozwiązań – sprawdzanie, czy opracowane rozwiązania rzeczywiście spełniają biznesowe oczekiwania.

Jak role wpływają na efektywność projektu

Efektywna realizacja projektu DSDM zależy od skutecznej współpracy pomiędzy wszystkimi powyższymi rolami. Każda z nich wnosi unikalne umiejętności i perspektywy, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektowych. Wspólne zaangażowanie i odpowiedzialność za projekt:

 • Wzmacnia współpracę – wyraźne role i obowiązki pomagają unikać nieporozumień i przekładają się na lepszą współpracę.
 • Zwiększa efektywność – dzięki podziałowi obowiązków każdy członek zespołu może skupić się na tym, co robi najlepiej, co przyspiesza pracę i zwiększa jej jakość.
 • Optymalizuje zarządzanie zasobami – efektywne wykorzystanie umiejętności i czasu członków zespołu minimalizuje marnotrawstwo i maksymalizuje produktywność.

Fazy w DSDM

Fazy w DSDM to kluczowe etapy, przez które przechodzi każdy projekt realizowany w ramach tej metodologii Agile, zapewniając systematyczne podejście od wstępnej oceny po finalne wdrożenie. Każda faza, od Pre-Project po Deployment, jest niezbędna do skutecznego dostarczenia wartościowych rozwiązań biznesowych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i zdolności adaptacyjnych wymaganych w dynamicznych warunkach projektowych.

Pre-Project

Faza Pre-Project w metodologii DSDM stanowi fundament dla przyszłych działań, zapewniając, że wszystkie projekty są odpowiednio przygotowane i planowane przed ich formalnym rozpoczęciem. To wstępne przygotowanie obejmuje:

 • Identyfikację celów projektu: Jasne zdefiniowanie, co projekt ma osiągnąć i jakie są oczekiwania biznesowe.
 • Analizę wykonalności: Ocena, czy projekt jest technicznie i finansowo realizowalny.
 • Zaangażowanie kluczowych interesariuszy: Ustalenie, kto będzie miał kluczowy wpływ na projekt i jego wyniki.

Ta faza jest kluczowa, ponieważ pozwala uniknąć wielu problemów, które mogą pojawić się w późniejszych etapach projektu, jeśli nie zostaną wcześniej odpowiednio adresowane.

Project Life-Cycle: Feasibility Study

Faza Feasibility Study ma na celu głębszą analizę zaproponowanego projektu, aby określić jego szanse na sukces. W tym etapie zespół DSDM:

 • Oceni ryzyka: Zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód i sposobów ich przezwyciężenia.
 • Określi zasoby: Wstępne planowanie, jakie zasoby będą potrzebne do realizacji projektu.
 • Przygotuje wstępny plan: Szczegółowe planowanie faz i głównych kamieni milowych projektu.

Project Life-Cycle: Business Study

Podczas fazy Business Study, głównym celem jest szczegółowe zrozumienie kontekstu biznesowego projektu i zdefiniowanie wymagań biznesowych. W tej fazie:

 • Analiza biznesowa: Zbieranie i analizowanie informacji o biznesie i jego potrzebach.
 • Tworzenie modeli biznesowych: Projektowanie modeli, które pomogą wizualizować procesy i systemy.
 • Zdefiniowanie struktury projektu: Ustalenie struktury organizacyjnej i technicznej projektu, w tym zespołów i ról.

Iteracyjny rozwój i implementacja

Iteracyjny rozwój to serce procesu DSDM, gdzie zespół pracuje nad sukcesywnym tworzeniem i dostarczaniem funkcjonalności produktu. Ta faza obejmuje:

 • Rozwój iteracyjny: Podział pracy na mniejsze, zarządzalne segmenty, które są rozwijane w iteracjach.
 • Demonstracje i przeglądy: Regularne pokazywanie postępów interesariuszom i zbieranie ich feedbacku.
 • Adaptacja: Dostosowywanie planów i produktu w odpowiedzi na zmieniające się wymagania i warunki.

Deployment

Ostatnia faza, Deployment, koncentruje się na wdrożeniu finalnego produktu w środowisku docelowym. Kluczowe działania to:

 • Finalne testy i walidacja: Zapewnienie, że wszystkie aspekty produktu działają poprawnie.
 • Szkolenia użytkowników: Przygotowanie użytkowników do pracy z nowym systemem.
 • Oficjalne przejście na żywo: Uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym i monitorowanie jego działania.

Każda z tych faz odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że projekty realizowane metodą DSDM są nie tylko zgodne z oczekiwaniami biznesowymi, ale również elastyczne i zdolne do adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku.

Techniki DSDM

DSDM stosuje różnorodne techniki, które wspierają zwinne podejście do zarządzania projektami. Te techniki pomagają w efektywnym planowaniu, realizacji i dostosowywaniu projektów, co jest kluczowe w metodologiach Agile.

Modelowanie i warsztaty

Modelowanie i warsztaty to jedne z podstawowych technik stosowanych w DSDM, które mają na celu ułatwienie współpracy i zrozumienia między wszystkimi uczestnikami projektu. Technika ta obejmuje:

 • Warsztaty współpracy: Organizowane sesje, które skupiają różne zainteresowane strony, w tym klientów, programistów, i analityków, aby wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów i identyfikacją wymagań.
 • Modelowanie biznesowe: Utworzenie wizualnych reprezentacji procesów biznesowych, co pomaga w zrozumieniu i analizie wymagań biznesowych i ich wpływu na system.

Te techniki nie tylko sprzyjają lepszemu zrozumieniu projektu wśród wszystkich uczestników, ale także zwiększają zaangażowanie i wspierają efektywną komunikację.

MoSCoW – priorytetyzacja wymagań

Metoda MoSCoW to technika priorytetyzacji, która pomaga zespołom DSDM skoncentrować swoje wysiłki na najważniejszych funkcjonalnościach. MoSCoW dzieli wymagania na cztery kategorie:

 • Must have (Muszą być zrealizowane) – funkcjonalności krytyczne dla projektu,
 • Should have (Powinny być zrealizowane, jeśli możliwe) – ważne, ale nie krytyczne,
 • Could have (Mogą być zrealizowane, jeśli pozwoli na to czas i budżet) – pożądane funkcjonalności, które nie są kluczowe,
 • Won’t have (Nie będą realizowane w tym czasie) – funkcjonalności, które nie zostaną zrealizowane w obecnym cyklu projektowym.

Priorytetyzacja według metody MoSCoW umożliwia elastyczne zarządzanie zmianami i efektywne wykorzystanie zasobów.

Timeboxing – zarządzanie czasem

Timeboxing to technika zarządzania czasem w DSDM, która polega na przydzielaniu stałych okresów czasu na wykonanie określonych zadań. Każdy „timebox” ma wyznaczony cel i nieprzekraczalny termin zakończenia, co wymusza efektywność i skupienie na wynikach. Timeboxing pomaga w:

 • Zapewnieniu postępu projektu: Regularne deadliny zapewniają ciągły postęp prac.
 • Zarządzaniu priorytetami: Ograniczony czas zmusza zespół do skupienia się na najważniejszych zadaniach.
 • Zmniejszeniu zakresu pracy: Prace nie rozrastają się poza pierwotnie zaplanowany zakres.

Prototypowanie

Prototypowanie w DSDM jest wykorzystywane do wczesnego testowania koncepcji i interfejsów użytkownika, co pozwala na szybką weryfikację pomysłów i zbieranie feedbacku od użytkowników. Technika ta umożliwia:

 • Szybką walidację wymagań: Prototypy pomagają zweryfikować, czy rozwiązania spełniają oczekiwania użytkowników.
 • Zmniejszenie ryzyka projektowego: Wczesne identyfikowanie potencjalnych problemów i możliwość ich szybkiej korekty.
 • Zwiększenie zaangażowania klientów: Klienci, widząc wczesne wersje produktu, mogą lepiej zrozumieć produkt i są bardziej zaangażowani w proces twórczy.

Każda z tych technik wnosi unikalną wartość do projektów realizowanych w ramach DSDM, wspierając zwinne podejście do zarządzania i dostarczania wartości biznesowej w dynamicznym środowisku projektowym.

DSDM a inne metodyki Agile

W sekcji „DSDM a inne metodyki Agile” porównujemy DSDM z innymi popularnymi podejściami Agile, takimi jak Scrum i RAD (Rapid Application Development), analizując ich podobieństwa, różnice oraz sytuacje, w których jedna metoda może być bardziej odpowiednia niż druga. Ta analiza pomoże zrozumieć unikalne cechy DSDM w kontekście szerokiego spektrum metodologii Agile.

Porównanie DSDM z Scrum

DSDM i Scrum to dwie popularne metodyki Agile, które mają wiele wspólnych cech, ale różnią się w kilku kluczowych aspektach:

 • Podobieństwa:
  • Iteracyjny rozwój: Obie metodyki kładą nacisk na iteracyjne, inkrementalne budowanie produktu.
  • Zaangażowanie zespołu: W obu metodach zespół pracuje wspólnie, promując współpracę i samoorganizację.
  • Role i odpowiedzialności: Zarówno w DSDM jak i w Scrumie istnieją wyraźnie zdefiniowane role, chociaż są one różnie nazwane i mogą mieć różny zakres obowiązków.
 • Różnice:
  • Zakres i struktura: DSDM jest bardziej formalna i obejmuje wszystkie aspekty zarządzania projektem od początku do końca, podczas gdy Scrum koncentruje się głównie na zarządzaniu procesem tworzenia oprogramowania.
  • Dostarczanie produktu: DSDM wymaga, aby każda iteracja dostarczała potencjalnie gotowy do użycia produkt, co jest mniej rygorystycznie zdefiniowane w Scrumie.
  • Planowanie: DSDM stosuje bardziej szczegółowe i formalne podejście do planowania całego projektu na początku, podczas gdy Scrum planuje głównie w ramach sprintów.

Kiedy wybrać DSDM nad Scrum?

Wybór między DSDM a Scrum powinien być podyktowany specyfiką projektu, zespołu i wymagań organizacji:

 • DSDM może być lepszym wyborem dla większych projektów lub projektów w bardziej regulowanych sektorach, gdzie potrzebne jest rygorystyczne zarządzanie ryzykiem, zasobami i jakością.
 • Scrum jest idealny dla projektów, które mogą skorzystać z większej elastyczności i szybkości, gdzie zmiany są częste i gdzie jest mniejsza potrzeba formalnego dokumentowania każdego etapu projektu.

DSDM vs RAD (Rapid Application Development)

DSDM i Rapid Application Development (RAD) są obie metodami, które kładą nacisk na szybkie dostarczanie oprogramowania, ale istnieją między nimi znaczące różnice:

 • Filozofia: RAD skupia się na szybkim prototypowaniu i iteracyjnym rozwoju z minimalnym planowaniem, podczas gdy DSDM zapewnia bardziej strukturalne podejście z wyraźnymi fazami i etapami projektowymi.
 • Planowanie: W RAD, planowanie jest często ad hoc i może ewoluować w miarę postępów projektu. DSDM wymaga bardziej szczegółowego planowania przed rozpoczęciem głównych prac.
 • Zaangażowanie użytkownika: Chociaż obie metody podkreślają znaczenie feedbacku od użytkowników, DSDM formalizuje tę interakcję w bardziej strukturalnych sesjach przeglądowych i warsztatach.

Wybierając między DSDM a RAD, należy rozważyć, jak ważna jest dla projektu możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się wymagań w stosunku do potrzeby przestrzegania formalnych struktur zarządzania projektem. RAD może być lepszy dla projektów o mniejszej skali i niższym poziomie ryzyka, podczas gdy DSDM zapewnia większą kontrolę i lepsze zarządzanie złożonością w dużych, ryzykownych projektach.

Zintegrowane ramy DSDM – podsumowanie

Metoda tworzenia systemów dynamicznych, znana jako DSDM, jest głęboko zakorzeniona w zasadach i praktykach Agile, dostarczając ramy projektowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektami w dynamicznych środowiskach. Przeglądając zasady DSDM, można zauważyć, jak metoda ta integruje dynamiczną metodę budowania systemów z pryncypiami skoncentrowanymi na współpracy, jakości i elastyczności. Praktyki DSDM, w tym modelowanie, priorytetyzacja MoSCoW, timeboxing, i prototypowanie, są fundamentami, które umożliwiają zespołom skuteczne dostosowanie do zmieniających się wymagań biznesowych. Ten artykuł podkreślił, jak DSDM, będąc kluczową metodyką zarządzania projektami, umożliwia organizacjom rozwijanie innowacji i dostarczanie wartości w sposób zarówno skuteczny, jak i zwinny.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *